کانون های فناوری
کانونهای اصلی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی
 
بعد از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی با صاحب نظران علمی و صنعتی و احصاء پتانسیلها و توانمندیهای  بالقوه و بالفعل منطقه، برای منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی 10 کانون توسعه فناوری با 10 محور اصلی فعالیت تعیین گردید این کانونها ، مدیریت، هماهنگی و توسعه فناوری در محورهای اصلی فعالیت در نظر گرفته شده را عهده دار خواهند شد.
 
معرفی کانون
 
هر منطقه ویژه شامل چندین کانون اصلی است. کانونهای اصلی هر منطقه از دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شده است. بخش نرم افزاری کانون های منطقه ویژه عبارت است از گروه ، مجموعه یا تیمی از متخصصین و صاحب نظران که وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص یک حوزه فناوری را دارند بطوریکه که منطقه ویژه در آن حوزه دارای پتانسیلهای و توانمندیهای ویژه از لحاظ نیروی انسانی متخصص علمی و صنعتی و ..می باشد. 
بخش سخت افزاری کانونها عبارت است از یک محل جغرافیای مشخص که جهت راه اندازی واحد تولید انبوه به شرکتهای دانش بینان با در نظر گرفتن سیاستهای حمایتی ویژه ارئه می گردد.
 
 
كانون شهرک فناوریهای پیشرفته(تبریز 4)
 
اختصاص 400 هکتار از زمین های شهرک (در فاز اول 70هکتار) 
 
  دلايل انتخاب:
نزديكي به صنايع بزرگ و واقع شدن در مجاورت مراکز مهم علمی و صنعتی و دسترسي به جاده هاي اصلي و زيرساختهاي لازم - قرار گرفتن در جوار شهر تبریزومنطقه خوش آب و هوا – داشتن ماهیت حقوقی مصوب در قالب شهرکهای صنعتی
 
محور اصلي فعاليت كانون:
صنایع غذایی، دارویی و مهندسی پزشکی (سلامت)
 
ساير فعاليت ها :
- فناوریهای پیشرفته انرژی های نو و محیط زیست
 
اقدامات (پروژه ها):
1. آماده سازی زیر ساختها   
2. جذب نیروی انسانی
3. احداث و تجهیز ساختمان سازمان عامل استقرار 
4. احداث  آزمایشگاه های تحقیقاتی، دفاتر مرکزی  شرکت های بزرگ صنعتی و دفاتر مشاوره ای
5. احداث  مراکز  نمایشگاهی و آزمایشگاهی،  محل استقرار  شرکت های فناوری های پیشرفته 
6. احداث مراکز رفاهی و اقامتی مورد نیاز
 
عملکرد:
1. تعیین محدوده به متراژ 70 هکتار در فاز اول
2. احصاء محورهای فعالیت 
3. تهیه و تدوین تفاهم نامه همکاری فی ما بین 
4. احصاء مشوق ها و حمایتها
5. تهیه و تامین زیر ساختهای مورد نیاز
 
 
کانون توسعه فناوری خلعت پوشان دانشگاه تبریز
 
 اختصاص 50 هكتار زمين جهت ایجاد پردیس پارک و توسعه مركز رشد واحد هاي فناوري دانشگاه تبریز در حوزه زیست فناوری و صنایع غذایی و دارویی در منطقه خلعت پوشان
 
 دلايل انتخاب كانون:
نزدیکی به صنایع بزرگ داروسازی قاضی ـ زهراوی ـ توانمندیهای علمی و فناوری دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ـ نزدیکی به شهرک صنعتی سعید آباد ـ وجود زمینهای مناسب برای استقرار و توسعه شرکت های دانش بنیان- قرار گرفتن در جوار شهر تبریز و منطقه خوش آب و هوا
 
 محور اصلي  فعالیت كانون:
فناوریهای زیستی
 
اقدامات (پروژه ها):
1. آماده سازی زیر ساختها 
2. احداث آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد 
3. احداث ساختمان مراکز رشد(دفاتر و کارگاهها)  
4. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون
 
عملکرد:
1. تعیین محدوده به متراژ 50 هکتار برای ایجاد پهنه فناوری
2. برنامه ریزی لازم برای ادامه کار
3. تهیه و تنظیم پیش نویس تفاهم نامه فی مابین

 
کانون توسعه فناوری دانشگاه صنعتی  سهند( واقع در دالان مرکزی)
 
اختصاص 50 هكتار زمين دانشگاه صنعتی سهند در جوار دانشگاه 
 
دلایل انتخاب کانون:
نزدیکی به دانشگاه صنعتی سهند – نزدیکی به شهرکهای صنعتی (منطقه صنعتی غرب تبربز شهید سلیمی- بعثت- شهید رجایی) و صنایع بزرگ پالایشگاهی و مجتمع پتروشیمی تبریز
 
محور اصلي  فعالیت كانون:
متالورژی نانو مواد و صنایع معدنی
 
اقدامات (پروژه ها):
1. آماده سازی زیر ساختها  
2. احداث  آزمایشگاه های تحقیقاتی                                       
3. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون  
4. احداث ساختمان مراکز رشد (دفاتر و کارگاهها)
 
عملکرد:
1. تعیین محدوده به متراژ 50 هکتار برای ایجاد پهنه فناوری
2. برنامه ریزی لازم برای ادامه کار
3. تهیه و تنظیم پیش نویس تفاهم نامه فی مابین
 
کانون شهرک فناوری قطعات خودرو
 
در قسمت غرب تبریز در مرکزصنایع بزرگ واقع شده است این شهرک یکی از دو شهرک فناوری در سطح کشور می باشد که در حال حاضر  فعال می باشد
  دلایل انتخاب کانون :
-  وجود کارخانه های متعدد قطعه سازی و خودرویی
-  لزوم ارتقا  سطح  فناوری  و توسعه دفاتر تحقیق و  توسعه   متمرکز
- نزدیکی به مراکز بزرگ صنعتی و شهرک های صنعتی و واحدهای بزرگ صنعتی مثل ماشین سازی ، تراکتور سازی، ایدم، بلبرینگ سازی، موتوژن،  پمپ سازی و ...
محور اصلي فعالیت كانون: 
فناوری های قطعه سازی و ماشین سازی
 
اقدامات (پروژه ها):
1. احداث  آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد  
2. تاسیس و تجهیز کارگاه نمونه سازی سریع
3. احداث آزمایشگاه تحقیقاتی
 
عملکرد:
1. اقدامات برای توانمند سازی شهرک فناوری
2. تهیه برنامه های توسعه فعالیتها
3. تهیه و تنظیم پیش نویس تفاهم نامه فی مابین
 
کانون پارک علم وفناوری استان –مجموعهعصرانقلاب ( واقعدردالانمرکزی)
 
مجموعه عصر انقلاب که فاز اول آن احداث و شروع بکار نموده است و فاز دوم آن نیز در دست احداث می باشد.
 
دلایل انتخاب کانون:
 نزدیکی به شهرکهای صنعتی(مجتمع  صنعتی غرب –شهرکصنعتیشهیدرجائی–شهرکصنعتیآخولا) –درکناراتوبانتبریزوشهرجدیدسهند–نزدیکیبهزیرساختهایارتباطی - نزدیکیبهپارکعلموفناوریومرکزرشدپارک–وجودخدماتزیربنایی
محور اصلي فعالیت كانون: 
- مواد شیمیایی ، پلیمر و مواد پیشرفته
 
اقدامات (پروژه ها):
1. تکمیل زیر ساختها  
2. احداث ساختمان مراکز رشد (دفاتر و کارگاهها)
3. احداث آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد  
4. احداث آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع شیمیایی   
 
عملکرد:
1. برنامه ریزی و اقدام برای تاسیس راه اندازی پردیس تخصصی
2. تهیه برنامه های توسعه فعالیتها پارک
3. تهیه ، تنظیم و مبادله تفاهم نامه همکاری فی مابین

کانون همکاریهای فناوری ملی –بینالمللیسهلان
 
اختصاص 100هکتاراز زمینهای منطقه ویژه اقتصادی سهلان 
 
دلايل انتخاب كانون:
 نزديكی به شهرك صنعتي سرمايه گذاري خارجي- نزديكی به گمرك تبريز- نزدیکی به فرودگاه –قرار گرفتن درجوارجادهتبریز- بازرگان
 
محور اصلي فعالیت كانون:
همکاریهای فناورانه بین المللی
 
اقدامات (پروژه ها):
 1. تکمیل زیر ساختها 
2. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون 
3. احداث  آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد
4. احداث ساختمان مراکز رشد (دفاتر و کارگاهها)
5. ایجاد مرکز تحقیقات و طراحی مبل و دکوراسیون 
6. ایجاد مراکز تحقیقات کفش، چرم 
7. ایجاد و راه اندازی پارک مشترک با کشورهای خارجی
 
عملکرد:
1. احصاء مشوقهای حمایتی
2. تعیین و تخصیص زمین برای ایجاد و راه اندازی پهنه فناوری
3. تهیه ، تنظیم و مبادله تفاهم نامه همکاری فی مابین
 
کانون مجتمع علمی، تاریخی و فرهنگی ربع رشیدی
 
اختصاص 13 هکتار در مرحله اول و امکان افزایش تا 25 هکتار در شمال تبریز 
 
دلايل انتخاب كانون:
داشتن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي – سابقه فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي – داراي طرح مدون و مصوب هيئت امناي مجتمع علمي ،فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي- قرار گرفتن در داخل شهر
 
محور اصلي فعالیت كانون:
استقرار ستاد مرکزی کانون سلامت
 
اقدامات (پروژه ها):
1. آماده سازی زیر ساختها                                              
2. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون   
3. احداث  آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد                        
4. احداث آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی
5. احداث ساختمان (دفاتر و کارگاهها)مرکز رشد  
6. احداث مراکز مسکونی و رفاهی مورد نیاز
 
 
کانون برق و الکترونیک و لوازم خانگی
 
اختصاص 50 هکتاراز زمینهای مربوط به شهرکهای صنعتی برق و الکترونیک و لوازم خانگی
 
محور اصلي فعالیت كانون: 
برق و الکترونیک و لوازم خانگی و  IT

اقدامات (پروژه ها):
 1. تکمیل زیر ساختها 
2. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون 
3. احداث  آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد
4. احداث ساختمان مراکز رشد (دفاتر و کارگاهها)
5. ایجاد مرکز تحقیقات برق و الکترونیک و لوازم خانگی 
 
عملکرد:
1. احصاء مشوقهای حمایتی
2. تعیین و تخصیص زمین برای ایجاد و راه اندازی پهنه فناوری
3. تهیه ، تنظیم و مبادله تفاهم نامه همکاری فی مابین
4. برنامه ریزی و اقدام برای احداث 2 برج فناوری 
5. برنامه ریزی و اقدام برای احداث آزمایشگاه مرجع برق و الکترونیک
6. برنامه ریزی و اقدام برای راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری برق و الکترونیک
 
کانون چرم 
اختصاص 50 هکتاراز زمینهای مربوط به شهرکهای صنعتی چرم
محور اصلي فعالیت كانون: 
فناوریهای چرم
 
اقدامات (پروژه ها):
 1. تکمیل زیر ساختها 
2. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون 
3. احداث  آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد
4. احداث ساختمان مراکز رشد (دفاتر و کارگاهها)
5. ایجاد مرکز تحقیقات چرم 
 
عملکرد:
1. احصاء مشوقهای حمایتی
2. تعیین و تخصیص زمین برای ایجاد و راه اندازی پهنه فناوری
3. تهیه ، تنظیم و مبادله تفاهم نامه همکاری فی مابین
4. برنامه ریزی و اقدام برای احداث آزمایشگاه مرجع چرم
5. برنامه ریزی و اقدام برای راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری چرم
 
کانون دانشگاه شهید مدنی 
 
اختصاص 217هکتاراز زمینهای مربوط به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محور اصلي فعالیت كانون: 
انرژی های نو
 
اقدامات (پروژه ها):
 1. تکمیل زیر ساختها 
2. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون 
3. احداث  آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد
4. احداث ساختمان مراکز رشد (دفاتر و کارگاهها)
 
عملکرد:
1. احصاء مشوقهای حمایتی
2. تعیین و تخصیص زمین برای ایجاد و راه اندازی پهنه فناوری
3. تهیه ، تنظیم و مبادله تفاهم نامه همکاری فی مابین