چهارشنبه 28 شهريور 1397 - 09 محرم 1440
زیر گروه ها
همایش ستاد فام - 95/2/14
همایش ستاد نانو - 95/2/15
همایش ستاد آب و خاک - 95/2/18
همایش ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی - 95/2/19
همایش ستاد نفت و گاز - 95/2/21
همایش ستاد انرژیهای تجدید پذیر - 95/2/26
همایش ستاد علوم شناختی - 95/2/30
همایش ستاد زیست فناوری - 95/3/5
جلسه هیأت اجرایی منطقه ویژه ربع رشیدی با استاندار
جلسه ستاد هماهنگی ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ر
رونمایی از پوستر ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری رب
1از1‏