کمیته اقتصاد دانش بنیان
در راستای اجرایی نمودن مفاد بند 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مورخ 92/11/29 از سوی مقام معظم رهبری  مبنی بر "پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه" و به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در مصوبه هئیت وزیران به شماره 85001/ت52442ه مورخ 94/6/31 هیات وزیران و نیز ابلاغیه شماره 89279 مورخ 94/7/7 وزیر کشور، قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان شرقی به ریاست استاندار تشکیل یافته است . از جمله کمیته های تخصصی ذیل دبیر خانه قرارگاه، "کمیته توسعه اقتصاد دانش بنیان و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی" است که با ابلاغیه شماره 182170 مورخ 95/8/3 استاندار آذربایجان شرقی شروع به فعالیت نموده است.

بر اساس آیین نامه مذکور اهداف تشکیل این کمیته به شرح ذیل می باشد:

 ♦    تحقق اقتصاد دانائی محور

 ♦    ارتقای بهره وری در سرمایه گذاری های لازم برای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی از طریق هم پیوندی عناصر موجود.

 ♦    ارتقای جایگاه عناصر فعال در حوزه دانائی در اقتصاد ملی و تقویت پیوند آنها با عرصه اقتصاد بین المللی.

 ♦    زمینه سازی برای تجمیع و هم افزایی عناصر موثر در ایجاد یک جامعه دانایی محور.

 ♦    ایجاد تسهیلات حقوقی، اجرایی، ارتباطی، سرمایه گذاری و خدمات و توسعه بستر ها و زیر ساخت های لازم برای شکل گیری فعالیت های اقتصادی دانش بنیان از جمله خوشه های صنعتی و خدماتی با فناوری های برتر.

 ♦    تکمیل چرخه علم تا ثروت(تجاری سازی فناوری) و تبدیل نوآوری های فناورانه به ثروت دانش بنیان.

 ♦    دانش بنیان نمودن بنگاه های اقتصادی استان.

 ♦    تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از فعالیت های اقتصادی دانش بنیان.

 ♦    تبدیل دانشگاه های استان به دانشگاه های کار آفرین.

وظایف اجرایی کمیته

 ♦    پیاده سازی سیاست های راهبردی علمی و عملی برای ارتقاء جایگاه استان در پیشتازی اقتصاد دانش بنیان.

 ♦    نقش آفرینی و توسعه حضور بین المللی در کسب از فعالیت های حوزه علم و فن آوری.

 ♦    تبیین ابعاد اقتصاد دانش بنیان و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج استانی و ملی.

 ♦    تقویت فرهنگ انگیزشی در تولید دانش و نوآوری برای ایجاد ثروت، بهره وری، کارآفرینی و سرمایه گذاری.

 ♦    تلاش برای شناسایی فناوری ها ی تولید و توسعه یافته در مراکز علمی و کمک به تجاری سازی آنها.

 ♦    احصاء، تدوین و معرفی مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان از طریق همکاری مشترک با نهادها و دستگاههای اجرائی ذیربط در امر جذب سرمایه.

 ♦    فعال کردن مرکز خدمات رسانی به شرکت های دانش بنیان در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان.

 ♦    حمایت از  ایجاد و توسعه بخش های تحقیق و توسعه (R&D) واحد های تولیدی استان.

 ♦    شناسایی تنگناها و موانع توسعه کسب و کار های دانش بنیان و ارائه راه کار های توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان.

 ♦    شناسایی نخبگان استان و تلاش در جهت جذب و جلوگیری از مهاجرت آنها.

 ♦   شناسایی نخبگان و سرمایه گذاران و تجار بومی استان مقیم در خارج از کشور و استفاده از ظرفیت آنها جهت رشد و توسعه استان.

 ♦    حمایت ویژه از پروژه های اقتصادی دانش بنیان.

 ♦    تسهیل تجاری سازی ایده ها ی نوین و فناورانه.

 ♦    سایر امور محوله از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی.

بر طبق آیین نامه مذکور کلیه دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و
فرمانداری های شهرستان ها موظف هستند نسبت به تشکیل کمیته اقتصاد دانش بنیان و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری خود اقدام و بر اساس شیوه نامه ارسالی از سوی دبیر خانه استانی کمیته عمل نمایند. در این راستا کلیه دستگاه های عضو کمیته با استناد به وظایف مندرج در مفاد ماده 3 آیین نامه ابلاغی می بایستی نسبت به تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و اجرائی سالانه حوزه کاری مربوطه اقدام و نسخه ای از آن را به دبیر خانه استانی کمیته ارسال نمایند.
جلسات این کمیته به صورت هفتگی در یکی از دانشگاه ها، دستگاه های اجرائی و شهرستان های استان (فرمانداری ها ) تشکیل می شود.