معرفی
در راستای تحقق هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان، منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز، در زمره اولین اقدامات خود مبادرت به تشکیل ستادهای توسعه فناوری نمود. هدف اصلی تشکیل این ستادها، ایجاد یک سازمان مجازی فرابخشی از نخبگان و متولیان و دلسوزان در منطقه در راستای تسهیل ایجاد بستر همکاری هماهنگ و هم افزای توسعه فناوری است.
 
مقدمه
منطقه ویژه ربع رشیدی تبریز با هدف رشد اقتصاد دانش بنیان منطقه تشکیل یافته است. آغاز فعالیت این منطقه بخاطر فقدان یک مدل عملیاتی در داخل کشور و نیاز به مطالعه و کار کارشناسی زمانبر در خصوص بومی سازی مدل های سازگار و موفق خارجی، با چالش مدیریتی در خصوص ساختار سازی همراه است. لذا با تشکیل ستادهای توسعه فناوری در سطح منطقه در چنین برهه ای اهداف ذیل محقق می گردد:
1) در زمان مورد نیاز برای ساختار سازی، اقدامات عملیاتی کوتاه مدت موثری به خصوص در زمینه بسترسازی رشد اقتصاد دانش بنیان صورت می گیرد.
2) ایجاد ساختار سازمان عامل استقرار منطقه ویژه با مشارکت بیشتر و شناخت عمیق تر صاحب نظران به واسطه همکاری ایشان در ستادها، انجام می پذیرد.
3) تجارب حاصل از فعالیت ستادها، دوره بازنگری ساختار سازمانی را کوتاه می سازد.
4) انتخاب حوزه فناوری با قابلیت توسعه نیاز به مطالعه کارشناسی گسترده دارد اما تحریک حوزه با تشکیل ستاد، آزمون موثری است که قابلیت رشد درون زای آن را در عمل نمایان می سازد.
 
اهداف کلی ستادها:
• بسترسازی، ترویج، تولید، توسعه و ارتقا دانش در حوزه فناوری مربوطه
• بستر سازی، ايجاد، توسعه و ارتقاء فناوري مربوطه
• حمایت، تجاري سازي، جذب و توسعه سرمایه گذاری در حوزه  فناوري مربوطه
 
 قلمرو و حوزه  فعاليت :
 قلمرو فعاليت ستاد از نظر جغرافيايي شامل استان، منطقه و سطح ملي و فراملي بوده و از ديدگاه سازماني كليه سازمان ها، نهاد ها و ارگان هاي ذي ربط در سطح منطقه را در بر مي گيرد. از نظر حوزه فعاليت نيز تمامي بخش هاي مربوطه از جمله صنعت، كشاورزي، سلامت ، محيط زيست و خدمات را شامل مي شود.
 
ستادهای راهبردی توسعه فناوری: