چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 09 شعبان 1439
  معرفی
تعریف
   بر اساس ماده 2 آیین نامه تاسیس مناطق ویژه علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری منظومه‌ای از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساخت‌ها و محیط های ارتباطی، نهادها و موسسات، افراد و اطلاعات می باشد که با تکیه بر خلاقیت و نوآوری ها در یک گستره جغرافیایی و بر اساس یک نظام مدون و هم پیوند با اهداف و راهکارهای معین هماهنگ شده و با جذب فرصت‌ها و سرمایه های علمی، اقتصادی، انسانی، ملی، منطقه ای و بین المللی و اشتراک منافع همه طرفهای ذینفع و هم‌افزایی بین سازمان‌ها، مراکز و موسسات حاضر در منطقه، سبب ارتقای فناوری و در نتیجه توسعه تولید، ثروت، رفاه ملی و ایجاد جامعه دانایی محور می شوند. بر این اساس منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز یکی از پنج منطقه ویژه ای می باشد که در تاریخ 27/10/93 از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عتف) مجوز دریافت نمود.
اهداف تاسیس مناطق ویژه
  1. تحقق اقتصاد دانایی محور
  2. زمینه سازی برای تجمیع و هم‌افزایی عناصر موثر در ایجاد یک جامعه دانایی محور
  3. ارتقای بهره‌وری در سرمایه‌گذاری های لازم از طریق هم پیوندی عناصر موجود برای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی
  4. ارتقای بهره‌وری در سرمایه‌گذاری های لازم از طریق هم پیوندی عناصر موجود برای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی
  5. ارتقای جایگاه عناصر فعال در حوزه دانایی در اقتصاد ملی و تقویت پیوند آنها با عرصه اقتصاد بین المللی
  6. ایجاد اشتغال ارزش‌افزا
  7. ایجاد تسهیلات حقوقی، اجرایی، ارتباطی، سرمایه‌گذاری و خدمات برای شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی خدماتی با فناوری برتر