سه شنبه 2 خرداد 1396 - 26 شعبان 1438
  معرفی
سابقه و اخذ مجوز

پیشنهاد تأسیس و راه اندازی منطقه ویژه در سفر دوم هیأت دولت به تبریز در سال 1387
 انجام مطالعات اولیه توسط پارک علم و فناوری استان 
واگذاری دبیرخانه به دانشگاه صنعتی سهند
مسکوت ماندن موضوع تا سال 92 
انتقال دبیرخانه به  معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری( دفتر آموزش و پژوهش) پس از استعفای دبیر قبلی (دانشگاه صنعتی سهند) در سال 1393
پیگیری مکرر استان از دبیرخانه شورای عالی عتف از اواخر سال 92
تصویب در  شورای برنامه ریزی و توسعه استان( به عنوان یکی از هسته های کلیدی سند تدبیر و توسعه استان در آبان  93 )
تصویب مجوز راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز در شورای عالی عتف 93/10/27
تصویب و ابلاغ اساسنامه تیپ مناطق ویژه علم و فناوری در تاریخ 94/10/14