چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 09 شعبان 1439
  شبکه فناوری و نوآوری گیاهان دارویی و طب سنتی
مقدمه: 
سهم جهانی تجارت داروها و فراورده های گیاهی بالاست. گرایش به طب سنتی روز افزون است. تنوع اقلیمی منطقه شمالغرب و سابقه فرهنگی و اجتماعی مردم این دیار در گرایش به تولید، ترویج، تجارت و مصرف داروها و فراورده های گیاهی و طب سنتی؛ زمینه مناسبی برای ورود دانش و فناوری در این عرصه و گسترش اقتصاد دانش بنیان در این حوزه می باشد. دبیرخانه این ستاد به دلیل ماموریت محوری سازمانی و رویکرد مسئولانه و دلسوزانه در این حوزه به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان واگذار شده است.

 
 
1-6  آیین نامه ستاد
 
آئين نامه ايجاد
ستـاد تـوسعه فنـاوري گیاهان دارویی و طب سنتی 
استان آذربايجان شرقي

مقدمه
 در راستاي كمك به توسعه پايدارملي و منطقه اي و نيز افزايش ثروت و رفاه عمومي از طريق فعاليت هاي اقتصادي دانش بنيان "ستاد توسعه فناوري گیاهان دارویی و طب سنتی" در استان از تاريخ ابلاغ تشکيل مي گردد:
 
ماده  يك) اهداف: 
• شناخت توانمنديها، پيشبرد و ارتقا دانش در حوزه گیاهانداروییوطبسنتی
• سامان‌دهی تولید و توزیع و فروش گیاهان دارویی
• ايجاد و توسعه فناوري مربوط به کشت گیاهان دارویی و تولید داروهای گیاهی
• ارتقاي فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی
• کمک به توسعه بازار داخلی و خارجی، تجاري سازي فناوري گیاهان دارویی و طب سنتی
• توسعه سرمایه گذاری در گیاهانداروییوطبسنتی در استان
 
ماده دو) قلمرو و حوزه  فعاليت :
قلمرو فعاليت ستاد از نظر جغرافيايي شامل استان، منطقه و سطح ملي و فراملي بوده و از ديدگاه سازماني كليه سازمان¬ها، نهادها و ارگانهای ذی ربط خصوصي و دولتي را در بر مي¬گيرد. از نظر حوزه فعاليت نيز تمامي بخش¬هاي مربوطه به فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی اعم از آموزش، ترویج، پژوهش، تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات را شامل مي¬شود.
 
ماده سه)وظايف ستاد:
1- هماهنگي و تدوين برنامه هاي مشترك با ستاد مركزي گیاهان دارویی و طب سنتی و پيگيري براي جلب حمايت¬های ستاد مذکور
2- تهيه و تدوين سند توسعه فناوریگیاهان دارویی و طب سنتی استان و نظارت بر تحقق اهداف و برنامه هاي آن
3- ارایهراهکار‌هایسامان‌دهیوبهبودتولیدگیاهاندارویی
4- پیشنهادوهمکاریدرتدوینقوانینتولیدبذرومحصولاتگیاهانداروییبهدستگاه‌هایذی‌ربط
5- احصاءنیازهای موادگیاهیکارخانجاتسازندهدارو‌هایگیاهیوانتقالآنبهتولید‌کنندگانگیاهاندارویی
6- هدایتمراکزتحقیقاتیودانشگاهیذی‌ربطبرایاصلاحوبهبودگیاهاندارویی
7- ارایهوپیگیریراه‌‌کار‌‌هایصادراتگیاهانداروییودارو‌هایگیاهی
8- کمک به ترویج و ارتقايفرهنگاستفادهازگیاهانداروییودارو‌هایگیاهی
9- بسترسازی برای فعالیتبخشخصوصیدرتولیدگیاهاندارویی
10- ترویجاستفادهازگیاهانداروییمناسبدرتركيبمعماریفضایسبزشهری
11- ترویج بهره‌گیری ازطبسنتیدربینمردم
 
 ماده چهار) ساختار اجرايي ستاد:
الف) ستاد مرکزی:
• رئيس ستاد: قاﺋﻢ مقام استاندار در حوزه علم و اقتصاد دانش بنیان
• نائب رئيس ستاد: یکی از مدیران کل استانداری با معرفی استاندار
• دبير ستاد:معاونپژوهشوفناوریمرکزتحقیقاتکشاورزیومنابعطبیعیاستان
• اعضاء 10 تا 15 نفر از صاحب نظران و متخصصين داراي تجربه از مراكز علمي و اقتصادي با حکم رييس ستاد 
• مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
• رییس یا نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان
• مدیرکل یا نماینده اداره کل منابع طبیعی استان
• مدیرکل یا نماینده اداره کل محیط زیست استان
• رییسیانمایندهبخشتحقیقاتمنابعطبیعیمرکزتحقیقاتکشاورزیاستان
• رییس یا نماینده دانشکده کشاورزی تبریز
• رییس یا نماینده دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
• رییس یا نماینده دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
• رییس یا نماینده دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
• رییس یا نماینده دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
• رییس یا نماینده پژوهشکده بیوتکنولوژی غرب و شمال غرب کشور
 
ب) - كميته هاي تخصصي :
ستاد براي انجام وظايف خود نسبت به تشکيل کميته هاي تخصصي به شرح ذيل اقدام مي¬نمايد:
• کمیته آموزش، پژوهش و ترویج
• کمیتهطبسنتیوداروهايگیاهی
• کمیته گیاهان دارویی، معطر و رنگزا
• کمیته بازار، تجاري سازي و سرمایه گذاري
تبصره: ستاد مي تواند كميته¬هاي ديگر و گروههاي تخصصي ذيل كميته¬ها را نيزحسب نياز تشكيل دهد. اعضاء و شرح وظايف كميته ها پس از تشكيل توسط اعضا كميته و تصويب ستاد مشخص خواهد شد. 

ماده پنج ) دبيرخانه ستاد:
دبيرخانه ستاد در یکی از دانشگاهها یا مراکز تحقیقاتی استان، مستقر و دبیر ستاد نسبت به انجام وظايف زير با هماهنگی رئیس ستاد اقدام نموده و نتیجه اقدامات به طور مستمر در جلسات ستاد طرح و بررسی خواهد شد.
1. تدوين دستور جلسات
2. پي گيري مصوبات ستاد
3. برگزاري جلسات ستاد و ارسال دعوت نامه براي اعضاء
4. پايش مستمر فعاليت هاي مرتبط با ستاد و كميته ها
5. پايش مستمر فعاليت ها و عملکرد اعضاء ستادو كميته ها
6. برقراری ارتباط مستمر با ستاد مركزي گیاهان دارویی و طب سنتی
 
ماده شش) رسميت جلسات ستاد:
جلسات ستاد حداقل يک بار در ماه تشکيل و با حضور نصف به اضافه يک اعضای ستاد رسميت مي يابد.

2-6  اعضاء ستاد

 

مشخصات

سمت

عنوان

ستاد توسعه فناوری طب سنتی و گیاهان دارویی

دکتر بهمن پاسبان اسلام

09141167937

b_pasbaneslam@yahoo.com

معاون پژوهشی و فناوری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

دبیر ستاد

 

 

جانشین دبیر

دکتر نژاد رضا - 09144912574

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان

رئیس كميته آموزش، پژوهش و ترويج

دکتر تربتی - 09141148816

رئیس دانشکده طب سنتی علوم پزشکی

رئیس كميته طب سنتي و داروهاي گياهي

مهندس طالب پور - 09144153759

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

رئیس كميته گياها دارويي، معطر و رنگزا

آقای مهندس ایاز برنو - 09144185129

مدیریت صنایع کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان

رئیس كميته بازار، تجاري سازي

و سرمايه گذاري

آقای رضا صادقی بختوری

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

عضو ستاد

آقای عادل دباغ محمد نسب

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

عضو ستاد

آقای بهرام میرشکاری

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

عضو ستاد

آقای ابوالفضل شکوری

مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان

عضو ستاد

آقای رضا محمدی

پژوهشکده بیوتکنولوژی غرب و شمالغرب کشور

عضو ستاد

آقای حسین ناظمیه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو ستاد

 
6 - برنامه های ستاد
 
برنامه های کمیته طب سنتی
• فرهنگ سازی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به جایگاه طب سنتی
• استقرار و ترویج روش زندگی و تغذیه سالم بر اساس آموزه های طب سنتی
• ساماندهی و ارتقای ظرفیت علمی- تخصصی
• اصلاح فرآیند و ساختارهای نظارت و ارزیابی حوزه طب سنتی 
• گسترش ،تسهیل و ساماندهی ارائه خدمات در حوزه طب سنتی
• ایجاد تعامل فعال و هم افزایی طب سنتی و طب کلاسیک
• پوشش بیمه ای مناسب برای کم کردن پرداختی از جیب مردم
• تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته های طب و داروسازی سنتی 
• اجرای طرحهای پژوهشیبر اساس نیاز سنجی دانشگاه و وزارتخانه
• ساماندهی نهادهای  موثر در حوزه طب سنتی و داروسازی سنتی
 
برنامه های کمیته گیاهان دارویی، معطرو رنگ زا
• کسب سهم 20 درصد ارزش بازار دارویی کشور توسط محصولات تایید شده مبتنی بر داروهای گیاهی 
• کسب سهم 20 درصد ارزش بازار دارویی حوزه دامپزشکی کشور توسط نحصولات تائید شده مبتنی بر دارو های گیاهی
• افزایش صادرات گیاهان دارویی و فرآورده های دارویی گیاهی برای حضور در بین 10 کشور اول جهان
• کسب 3 درصد سهم تولید علم حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های دارویی گیاهی در عرصه جهانی
• کسب 1 درصد سهم ثبت اختراع جهانی در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های آن
• ثبت و تحت پوشش قرار دادن کلیه گونه های انحصاری و بومی و یا در حال انقراض گیاهان دارویی کشور
• کاهش سطح برداشت رسمی و غیر رسمی عرصه های طبیعی به 200 هزار هکتار در افق 1404
• افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی و اسانسدار به 500 هزار هکتار در افق 1404
 
 
 
4-6  عملکرد ستاد
 
اقدامات صورت گرفته توسط كميته طب سنتي
• تشکیل کمیته طب سنتی طبق برنامه زمانبندی شده با حضورکلیه اعضاء محترم
• جذب دانشجو از سال 91با 6 نفر دانشجوی در سطح دکتری تخصصی طب سنتی
• تحصیل  37 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در رشته های طب سنتی، داروسازی سنتی و  تاریخ پزشکی 
• راه اندازی درمانگاه طب سنتی در مرکز آموزشی و درمانی سینا
• برگزاری دوره های متعدد آموزش مداوم جهت پزشکان و سایر رشته های دانشگاهی 
• برگزاری دوره های آموزشی برای گروههای مختلف مردم در راستای ارتقای سطح آگاهی مردم 
• برگزاری همایشهای   مشترک با گروههای آموزشی طب کلاسیک در راستای هم افزایی 
• انجام پروژه های مختلف تحقیقاتی در راستای نیازسنجی دانشگاه و وزارت بهداشت
• پیوستن به شبکه تحقیقاتی کشوری در راستای اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک 
• شرکت در کنگره ها و همایشهای مختلف کشوری در خصوص طب و داروسازی سنتی
• جلسه مشترک با بیمه های در سطح استان در خصوص تحت پوشش قرار دادن  بیمه ای خدمات طب سنتی و داروهای سنتی
• جلسه مشترک با صدا و سیمای استان در خصوص برنامه های آموزشی 
• چاپ کتابهای مختلف در زمینه طب سنتی توسط اساتید و دانشجویان
• ویزیت 2930 بیمار از سال 91 تاکنون
• همکاری در ویرایش آیین نامه شرایط و محدوده فعالیت در طب سنتی ایرانی و طب مکمل
• جلسات مشترک با درمانگران سنتی جهت بهره گیری از اندوخته هایشان
 
اقدامات کمیته گیاهان دارویی، معطرو رنگ زا
• ایجاد سیستم های نظارت بر بازار و مراکز عرضه محصولات در حوزه گیاهان دارویی خصوصا عطاری های سنتی
• حمایت از تجاری سازی و تولید صنعتی دستاوردهای بخش گیاهان دارویی و آورده های گیاهی
• حمایت از پایلوتهای تجاری سازی محصولات، روشها و یا فرآیند های با فن آوریهای تاثیر گذار مرتبط با صنعت گیاهان دارویی و دارو های گیاهی
• برنامه ریزی برای پوشش کامل بیمه های داروهای گیاهی ثبت شده
• رصد شناسایی و معرفی بازارها و محصولات داروهای گیاهی و فرآورده های گیاهی و طبیعی در سطح ملی و بین المللی
• حمایت از تاسیس و ساماندهی مراکز خرید ،تهیه و توزیع گیاهان دارویی و دارو های گیاهی و فرآورده های گیاهی
• حمایت از ایجاد مراکز تولید گیاهان دارویی مادری شامل بذر،نشاء و نهال
• حمایت از نوسازی و بروز رسانی صنایع مرتبط با فرآوری گیاهان دارویی
• ایجاد مرکز مطالعات بازرگانی بین المللی ،بسته بندی و برند سازی در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی
• حمایت از توسعه کمی و کیفی کشت انبوه و زارعت آن دسته از گیاهان دارویی که برداشت بی رویه از آنها به عرصه های جنگل و مرتع کشور آسیب می زند
• حمایت از کشت گیاهان دارویی سایر اقلیمهای در کشور
• برنامه ریزی برای توسعه کشت و اهلی کردن گونه های مهم گیاهان داروییی و دارای ارزش اقتصادی
• ایجاد بانک اطلاعات گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی کشور
• تقویت و توسعه بانک ژن انواع گونه های گیاهان دارویی انحصاری و یا در خال انقراض
• تدوین و اعلام فهرست گیاهان دارویی اولویت دار کشور