چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 09 شعبان 1439
  شبکه فناوری و نوآوری نانو

مقدمه:

رسوخ و کاربرد فناوری نانو در عرصه های مختلف انکار ناپذیر است. صنایع، خدمات، بهداشت و درمان و موقعیت ممتاز منطقعه شمالغرب بستر مناسبی برای پذیرش توسعه در این زمینه است. توانایی و تجارب پژوهشی و فناوری و کاربردی در خصوص نانو و توانمندیهای بالقوه و بالفعل در خور توجه در این زمینه بستر مناسبی برای ایجاد و رشد اقتصاد دانش بنیان در این حوزه در منطقه می باشد. دبیرخانه این ستاد به دلیل توانمندی و امکانات و ارتباطات در خور توجه به دانشگاه تبریز واگذار شده است.
 


 

ستاد توسعه فناوریهای نانو

 

دبیرخانه

پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز

نام و نام خانوادگی دبیر

دکتر اصغر عسگری (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

تلفن دفتر

04133393010

فاکس

04133347050

ایمیل

asgari@tabrizu.ac.ir

وب سایت

www.Tabrizcorridor.ir

آدرس دبیرخانه

دانشگاه تبریز-پژوهشکده فیزیک

 


اهداف :

شناخت توانمنديها، پيشبرد و ارتقا دانش در حوزه ی فناوری نانو
ايجاد و توسعه فناوري نانو
تجاري سازي فناوري نانو
كميته ترویج و ارتقاء دانش فناوری نانو
توسعه سرمایه گذاری نانو محور در استان
 

وظایف :

هماهنگي و تدوين برنامه هاي مشترك با ستاد مركزي فناوري نانو و پيگيري براي جلب حمايت آن ستاد
پيگيري و بسترسازي ايجاد و توسعه مراكز تحقيقاتي و فضاهاي پژوهشي مورد نياز
پيگيري و فراهم نمودن بستر رشد و گسترش هوشمند و جهشي فناوري نانو در استان
ايجاد شبکه متخصصين فناوري نانو
تشکیل بانک اطلاعاتی در همه موضوعات مرتبط با حوزه ی فناوری نانو
هدف گذاری در جهت رسوخ فناوری نانو در بخش صنعت استان و استفاده از پتانسیل دانشگاهی استان در این زمینه


کمیته ها:

شناسایی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مراکزپژوهشی فعال درحوزه ی نانو
كميته ايجاد و توسعه فناوري نانو
كميته تجاري سازي فناوري نانو
کمیته حمایت و توسعه سرمایه گذاری فناوري نانو

 
برنامه های ستاد :

تهیه لیست اعضاء هیئت علمی فعال در حوزه ی نانو
بسترسازی ایجاد شبکه متخصصین نانو در استان
ارزیابی میزان پیشرفت برنامه­های اجرایی ستاد و کمیته­های زیرمجموعه
بازدیدهای نظارتی جهت ارتقاء کمی و کیفی نانو استان
بازدیدهای نظارتی جهت ارتقاء کمی و کیفی فناوری مواد پیشرفته استان
 

عملکرد:

تهیه لیست بخش خصوصی فعال در حوزه ی نانو
هماهنگی و همکاری با ستاد مرکز
تهیه لیست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در حوزه ی نانو
تهیه برنامه راهبردی و اجرایی ستاد
 

حمایت ها :

برگزاری جلسات فناوری با حضور اساتید و نخبگان بخش  برای فناوری های رسیده به ستاد
تکمیل بانک اطلاعاتی فناوران و شرکت های دانش بنیان
پیگیری فناوری ها در مراحل کاری
حمایت و پیگیری فناوری های استان در ستاد کشوری
ایجاد ارتباط با واحد های متناظر اجرایی در استان