شبکه های توسعه فناوری
 

ردیف

نام شبکه

تعداد کمیته

تعداد اعضاء

تعداد پروژه های شناسایی شده

دبیرخانه

1

شبکه نوآوری و فناوری نانو

4

21

39

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

2

شبکه نوآوری و فناوری زیستی

5

16

- 

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه غرب و شمالغرب كشور

3

شبکه نوآوری و فناوری نفت و گاز

7

21

16

دانشگاه صنعتی سهند

4

شبکه نوآوری و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

4

13

- 

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

5

شبکه نوآوری و فناوری علوم و فناوری های شناختی

7

18

25

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

6

شبکه نوآوری و فناوری اطلاعات و میکروالکترونیک

6

21

16

دانشگاه صنعتی سهند

7

شبکه نوآوری و فناوری آب و خاک

5

-

-

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

8

شبکه نوآوری و فناوری انرژی های تجدیدپذیر 

3

-

-

جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی

9

شبکه نوآوری و فناوری مواد و کامپوزیت

3

-

-

دانشگاه تبریز