چارت سازمانی منطقه

ساختار سازمانی را میتوان به عنوان مجموع راهها و روشهایی تعریف کرد که در آن کارها به وظایف مجزا  تقسیم می شود و سپس هماهنگی بین آنها صورت میگیرد. ساختار سازمانی بیانگر رسمیت ، پیچیدگی سازمانی و عنصر تمرکز در سازما ن است همچنین از طریق سارختار سازمان می توان به تفکیک افقی، عمودی و فضایی سازمان نیز پی برد . یعنی  میزان تمایز بین واحدهای جداگانه همچنین وجود سلسله مراتب سازمانی و پراکندگی واحدها و نیروی انسانی سازمان را نشان می دهد 

ساختار اداری سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری به شکل زیر می‌باشد:

 
 
  واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی