پهنه های فناوری
 
منطقه ويژه علم و فناوري ربع رشيدي داراي 4 پهنه فناوري مستقل در داخل شهركهاي صنعتی و دانشگاهها و مراکز فناوری می باشد که موقعیت و ویژگی های آنها به شرح ذيل مي باشد: