شبکه فناوری و نوآوری مواد پیشرفته و کامپوزیت 
 

شبکه نوآوری و فناوری مواد و کامپوزیت 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر مهدی یوسف زاده

تلفن دفتر

041-34328867-8

فاکس

041-34329146

ایمیل

setadmavad@gmail.com

وب سایت

www.sdazarbaijan.com

آدرس دبیرخانه

تبریز- شهرک صنعتی شهیدسلیمی- شرکت دیرگدازآذربایجان

 

مقدمه:
مواد پیشرفته امروزه نقش بسیار مهم در زندگی صنعتی انسان دارند. وجود معدن متنوع بسیار و صنایع مرتبط با آن و موقعیت ممتاز منطقه شمالغرب بستر مناسبی برای پذیرش توسعه در این زمینه است. توانایی و تجارب پژوهشی و فناوری و کاربردی در خصوص مواد و توانمندیهای بالقوه و بالفعل در خور توجه در این زمینه بستر مناسبی برای ایجاد و رشد اقتصاد دانش بنیان در این حوزه در منطقه می باشد. دبیرخانه این ستاد به دلیل توانمندی و امکانات و ارتباطات در خور توجه به دانشگاه تبریز واگذار شده است.
اهداف:
شناخت توانمنديها، پيشبرد و ارتقا دانش در حوزه فناوری مواد پیشرفته و کامپوزیت
ايجاد و توسعه فناوري  مواد پیشرفته و کامپوزیت
تجاري سازي فناوري مواد پیشرفته و کامپوزیت
توسعه سرمایه گذاری در حوزه مواد پیشرفته و کامپوزیت در استان


وظایف:
تهيه و تدوين سند توسعه فناوری مواد پیشرفته و کامپوزیت استان و نظارت بر تحقق اهداف و برنامه هاي آن
پيگيري و بسترسازي ايجاد و توسعه مراكز تحقيقاتي و فضاهاي پژوهشي مورد نياز
فراهم نمودن بستر رشد و گسترش هوشمند و جهشي فناوري مواد پیشرفته و کامپوزیت در استان
ايجاد شبکه متخصصين فناوري مواد پیشرفته و کامپوزیت
تشکیل بانک اطلاعاتی در همه موضاعات مرتبط با حوزه فناوری مواد پیشرفته و کامپوزیت
ایجاد بازار ایده تا محصول در حوزه فناوری مواد پیشرفته و کامپوزیت


کمیته ها:
كميته فلزی و ساختارهای کامپوزیت
كميته غیرفلزی و سرامیکی و ساختارهای کامپوزیت
كميته پلیمر و ساختارهای کامپوزیت
کمیته شیمیایی و سلولزی
کمیته راهبردی


برنامه های ستاد:
هماهنگی در برگزاری همایش در زمینه مواد پیشرفته در استان
شناسایی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مراکزپژوهشی فعال درحوزه مواد پیشرفته
بسترسازی ایجاد شبکه متخصصین مواد پیشرفته در استان
بازدیدهای نظارتی جهت ارتقاء کمی و کیفی فناوری مواد پیشرفته استان


عملکردها:
برگزاری کارگاه بيوفتونيک
تهیه لیست اعضاء هیئت علمی فعال در حوزه مواد پیشرفته و کامپوزیت
تهیه لیست بخشهای خصوصی فعال در حوزه مواد پیشرفته و کامپوزیت
تهیه لیست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در حوزه مواد پیشرفته و کامپوزیت

 
حمایتها:
ارائه مشاوره و خدمات و رابط مرکز علمی و دانشگاهی و صنایع در حوزه ستاد
حمایت و مشاوره طرحهای فناورانه در حوزه ستاد
معرفی طرحهای قابل تجاری سازی به صنایع مرتبط
همکاری و راهنمایی شرکتهای فعال در حوزه فعالیت ستاد جهت تبدیل به شرکتهای دانش بنیان