شبکه فناوری و نوآوری انرژی‌های تجدید پذیر
 
دکتر سجاد نجفی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
نام و نام خانوادگی
09125597097 و 04134327500 تلفن دفتر
  فاکس
s.najafi@azaruniv.ac.ir ایمیل
www.Tabrizcorridor.Ir وب سایت
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آدرس دبیرخانه


                                                              

مقدمه:
با توجه به محدود بودن منابع فسیلی، انرژیهای تجدیدپذیر از مهمترین دغدغه های امروز در جهان است. پژوهشگران، فناوران، صنعتگران و شرکتهای خدماتی منطقه اهتمام خاصی در این زمینه دارند. سابقه خوبی از فعالیت پژوهشی و فناوری در منطقه وجود دارد و زمینه های اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی مناسبی برای گسترش اقتصاد دانش بنیان در این خصوص فراهم است. جهاد دانشگاهی واحد تبریز با دانش، فناوری و نیز همت ویژه در این حوزه محل مناسبی برای دبیرخانه ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر می باشد.
 
 

 
1-2  آیین نامه ستاد
آئين نامه ايجاد
شبکه نوآوری و فناوری انرژی های تجدیدپذیر 
استان آذربایجان شرقی
مقدمه :
در راستای کمک  به توسعه پایدار ملی  و منطقه ای  و نیز افزایش ثروت و رفاه عمومی از طریق فعالیت های اقتصادی دانش بنیان "ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر "  در استان از تاریخ ابلاغ تشکیل می گردد:
 
ماده یک )اهداف
- توليد، ترویج و توسعه، بستر سازی و ارتقا دانش در حوزه فناوري انرژی های تجدیدپذیر
- ساماندهي و بهبود فعاليت‌هاي پژوهشي و فناورانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در استان
- ایجاد هماهنگی و هم افزايي بین دستگاههای اجرایی و سایر واحدهای مرتبط درحوزه انرژی های تجدیدپذیر
- تجاري سازي، حمایت و توسعه سرمایه گذاری در حوزه  فناوري انرژی های تجدیدپذیر
 
ماده دو )قلمرو  و حوزه فعالیت :
قلمرو فعالیت ستاد از نظر جغرافیایی شامل استان ،منطقه و سطح ملی و فراملی بوده و از دیدگاه سازمانی کلیه سازمانها ، نهادها وارگانهای ذی ربط خصوصی و دولتی را دربر می گیرد . از نظر حوزه فعالیت نیز تمامی بخش های مربوطه به فناوری انرژی های تجدید پذیر از آموزش ، ترویج،پژوهش ،تولید صنعت و خدمات را شامل می شود.
 
ماده سه ) وظایف ستاد
• سياست گذاری آموزشی و پژوهشی در زمينه انرژی های تجديدپذير به منظور توليد فناوری های جديد و کاربردی هماهنگ با برنامه های معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
• تهیه و تدوین سند توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر استان و نظارت بر تحقق اهداف آن 
• ارتقاء دانش، فرهنگ و آگاهی عمومی پيرامون مزايای استفاده از انرژی های تجديدپذير در راستای حفظ محيط زيست از طريق رسانه های عمومی به ويژه صدا و سيما
• ارتقاء دانش، فرهنگ و آگاهی دانش آموزان و دانشجويان با منظور کردن موضوعات درسی پيرامون انرژی های تجديدپذير و محيط زيست و مطرح شدن آن در خانه های علم
• مشارکت در ارائه راهکارهای قانونی و اجرايی برای حمايت از گسترش صنايع انرژی های تجديد پذير در کشور
• مشارکت و هماهنگی در سياست گذاری و هدايت مطالعات آينده نگری پيرامون توسعه کاربرد انرژی های تجديدپذير از طريق سازمانها و نهادهای اجرايی کشور
• برنامه ریزی وبستر سازی برای تدوین استاندارد برای محصولات حوزه انرژی های تجدید پذیر
• تشکیل بانک اطلاعاتی جامع مرتبط با انرژی های تجدید پذیر در استان 
• مستدسازي و تبادل تجربه‌اي موفق واحدها و پژوهشكده‌ها در حوزه انرژی های تجدید پذیر
• ایجاد بازار ایده تا محصول و کمک به تجاری سازی آن 
• هماهنگی وهم افزایی در استفاده از منابع  و امکانات استان برای تولید ثروت از فناوری انرژی های نو
• تبادل تجربيات از طريق برگزاري دوره‌هاي آموزشي، کارگاههای آموزشی، برگزاری گردهم آییهای متخصصان و تورهای مطالعاتي استاني به منظور ارتقاء توانايي اعضاء ستاد
• هماهنگي در انجام پروژه‌هاي پژوهشي مشترك و استفاده از امكانات واحدهاي عضو
• بررسی و تعیین اولویتهای پژوهشی و فناورانه در حوزه انرژی های تجدید پذیر
 
ماده چهار )ساختار اجرایی ستاد 
الف )ستاد مرکزی
• رئیس ستاد: یکی از معاونین استاندار به انتخاب ایشان
• نائب رئیس ستاد : مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری
• دبیر ستاد :رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی
• اعضاء: 15 نفر از صاحب نظران و متخصصین دارای تجربه از مراکز علمی و اقتصادی با حکم رئیس ستاد
• مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
• مدیرعامل  اداره کل توزیع برق استان و برق منطقه ای
• مدیر عامل توزیع برق تبریز
• رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت
• رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی
• رئیس سازمان جهادکشاورزی
• رئیس ستاد بحران 
• رئیس بنیاد نخبگان
• نماینده شرکت های بخش خصوصی
• پارک علم و فناوری 
• نماینده مراکز رشد
 
ب) کمیته های تخصصی 
ستاد برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی به شرح ذیل اقدام میگردد:
• کمیته ایجاد و توسعه استفاده از  انرژی های تجدید پذیر
• کمیته ترویج و ارتقاء دانش فناوری انرژی های تجدید پذیر
• کمیته تجاری سازی فناوری و توسعه سرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر
 
تبصره :ستاد می تواند کمیته های دیگر و گروههای تخصصی دیگری را برحسب نیاز تشکیل دهد .اعضاء و شرح وظایف کمیته ها پس از تشکیل توسط اعضاء کمیته و تصویب ستاد مشخص خواهد شد.
ماده پنج)دبیرخانه ستاد
دبیرخانه ستاد جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی مستقر و دبیر ستاد نسبت به انجام وظایف زیر با هماهنگی رئیس  ستاد اقدام نموده و نتیجه اقدامات به طور مستمر در جلسات ستاد طرح و بررسی خواهد شد .
• تدوین دستور جلسات
• پیگیری مصوبات ستاد
• برگزاری جلسات ستاد و ارسال دعوت نامه برای اعضاء
• پایش مستمر فعالیت های مرتبط با ستاد و کمیته ها
• برقراری ارتباط مستمر با ستاد مرکزی انرژی های تجدید پذیر
 
ماده شش) رسمیت جلسات ستاد:
جلسات ستاد حداقل یکبار در ماه تشکیل و با حضور نصف به اضافه یک اعضاء ستاد رسمیت می یابد.

2-2  اعضاء ستاد
 

مشخصات

سمت

عنوان

ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر

دکتر قراچورلو

09143134942

esmaili_uprc@yahoo.com

رئیس جهاد دانشگاهی تبریز

دبیر ستاد

دکتر جعفر محسنی

09143136353

Sec.as@asceer.ac.ir

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی تبریز

جانشین دبیر

دکتر میلانی روشن

09141131169

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

رئیسکمیته ایجاد و توسعه

استفاده از  انرژی های تجدید پذیر

دکتر مهرداد طرفدار حق

09143114450

عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تبریز

رئیسکمیته ترویج و ارتقاء دانش

فناوری انرژی های تجدید پذیر

مهندس محرم خانکشی زاده

09143030496

شرکت مهندسی شناور نیروی آذربایجان

رئیسکمیته تجاری سازی فناوری

و توسعه سرمایه گذاری

دکتر حسن رسولی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تبریز

عضو ستاد

حامد خدایی

کارشناس منطقه آزاد ارس

عضو ستاد

توحید سقافامیان

کارشناس منطقه آزاد ارس

عضو ستاد

سید حسن آذری

کارشناس مرکز آموزش صدا و سیما مرکز تبریز

عضو ستاد

دکتر علیرضا ختائی

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

عضو ستاد

رضا مجیدپور

کارشناس برق منطقه ای آذربایجان

عضو ستاد

علی باغبان سیروس

کارشناس برق منطقه ای آذربایجان

عضو ستاد

اکبر اسمعیلی

کارشناس جهاد دانشگاهی تبریز

عضو ستاد

مهرداد رابطیان

کارشناس شرکت توزیع نیروی برق تبریز

عضو ستاد

 
3-2  برنامه های ستاد
 
عناوین اهم برنامه های جاری
برنامه کوتاه مدت (یک ساله) ستاد انرژیهای تجدیدپذیر
1. تهیه بانک اطلاعاتی دانشگاه¬ها، پژوهشکده¬ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت¬ها، موسسات، افراد فعال در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر در استان 
2. تهیه و تدوین سند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان
3. هماهنگی در برگزاری همایش در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر در استان
4. شناسایی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مراکزپژوهشی فعال درحوزه انرژیهای تجدیدپذیر 
5. بسترسازی ایجاد شبکه متخصصین صنعت انرژیهای تجدیدپذیر در استان
6. ارزیابی میزان پیشرفت برنامه¬های اجرایی ستاد و کمیته¬های زیرمجموعه
7. بازدیدهای نظارتی جهت ارتقاء کمی و کیفی صنعت انرژیهای تجدیدپذیر در استان
 
برنامه راهبردی ستاد انرژیهای تجدیدپذیر
1. ترویج فرهنگ عمومی و فنی و اقتصادی مزایای بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر
2. گسترش اقتصاد دانش بنیان منطقه و مشارکت ملی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر
3. ایجاد هماهنگی و هم افزایی ذینفعان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر
کمیته ترویج و ارتقاء دانش فناوری انرژی های تجدید پذیر
- سياست گذاری آموزشی و ترویجی در زمينه انرژی های تجديدپذير به منظور توليد فناوری های جديد و کاربردی
- بررسی و ارزيابی جايگزينی سوخت های فسيلی با انرژی های تجديدپذير برای توليد برق به خصوص استفاده از انرژی خورشيدی و انرژی باد برای توليد برق پراکنده با استفاده از نيروگاه های مبتنی بر سلولهای خورشيدی، سيال های نوری و توربين های بادي 
- ارتقاء دانش، فرهنگ و آگاهی عمومی پيرامون مزايای استفاده از انرژی های تجديدپذير در راستای حفظ محيط زيست از طريق رسانه های عمومی به ويژه صدا و سيما
- ارتقاء دانش، فرهنگ و آگاهی دانش آموزان و دانشجويان با منظور کردن موضوعات درسی پيرامون انرژی های تجديدپذير و محيط زيست و مطرح شدن آن در خانه های علم
- تدوين سياست های کلان راهبردی برای توسعه پژوهش و فناوری آبگرمکن های خورشيدی، سلول های خورشيدی و تجهيزات وابسته در دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی کشور
- مشارکت در ارائه راهکارهای قانونی و اجرايی برای حمايت از گسترش صنايع انرژی های تجديد پذير در کشور
- مشارکت و هماهنگی در سياست گذاری و هدايت مطالعات آينده نگری پيرامون توسعه کاربرد انرژی های تجديدپذير از طريق سازمانها و نهادهای اجرايی کشور
کمیته ایجاد و توسعه استفاده از  انرژی های تجدید پذیر
- تهيه و تدوين سند توسعه انرژی تجدیدپذیر استان و نظارت بر تحقق اهداف و برنامه هاي آن
- هماهنگي و تدوين برنامه¬هاي مشترك با ستاد مركزي توسعه انرژی تجدیدپذیر كشور و پي¬گيري جلب حمايت¬هاي ستاد مذكور
- پي¬گيري و بسترسازي ايجاد و توسعه رشته¬ها ، مقاطع تحصيلي و فضاهاي آموزشي مورد نياز
- پي¬گيري و بسترسازي ايجاد و توسعه مراكز تحقيقاتي و فضاهاي پژوهشي مورد نياز
- بسترسازي ايجاد شبکه آزمايشگاههاي انرژی تجدیدپذیر استان
- هماهنگي و هم‌افزايي در استفاده از منابع و امكانات استان براي توليد ثروت بيشينه از دانش و ‌فناوري¬های انرژی تجدیدپذیر
- بستر سازي براي ايجاد پارک ها و مراکز رشد انرژی تجدیدپذیر و کريدور خدمات پژوهشي، فناوري و تجاري سازي
- بسترسازی و تلاش براي رسوخ فناوري هاي انرژی تجدیدپذیر در بخش هاي مختلف اقتصادي
- تعریف برنامه¬هاي حمايتي برای فعالیت های فناورانه انرژی تجدیدپذیر استان و پیگیری حمایت های ملی
- ارزيابي ميزان پيشرفت برنامه¬هاي اجرايي ستاد انرژی تجدیدپذیر
- ایجاد فن بازار ایده تا فناوری در انرژی تجدیدپذیر
 
کمیته تجاری سازی  انرژی های تجدید پذیر
- شناسایی نقاط قوت و توانمندی صنایع موجود  استان در زمینه مرتبط
- شناسایی ظرفیت های خالی صنایع مرتبط موجود
- بهره گیری از توان علمی دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی
- شناسایی زمینه های سرمایه گذاری در زمینه مرتبط
- ایجاد پل ارتباطی بین صنایع، مبتکرین، مراکز تحقیقاتی و ...
- حمایت از توسعه دانش فنی تدوین شده توسط مراکز تحقیقاتی
- پی گیری تجاری سازی فناوری های نوین
 
4-2  عملکرد ستاد
 
- تهیه برنامه راهبردی ستاد
- تهیه برنامه ترویج ستاد
- تهیه فهرست اعضاء هیئت علمی فعال در حوزه انرژیهایتجدیدپذیر
- تهیه فهرست سازمان های فعال در حوزه انرژیهایتجدیدپذیر
- تهیه فهرست تسهیلات و حمایتها موجود در حوزه انرژیهایتجدیدپذیر
- بررسی زمینه های گسترش فرهنگ بهره برداری از انرژیهایتجدیدپذیر
- بررسی زمینه های گسترش اقتصاد دانش بنیان در حوزه انرژیهایتجدیدپذیر
- جمع آوری و بررسی طرحهای حوزه انرژیهایتجدیدپذیر
- مساعدت در تجاری سازی طرحها در حوزه انرژیهایتجدیدپذیر