شبکه فناوری و نوآوری آب وخاک
 
دکتر علیرضا توسلی (عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان)
نام و نام خانوادگی
09143002838 تلفن دفتر
  فاکس
Ar.tavasolee@yahoo.com ایمیل
www.Tabrizcorridor.Ir وب سایت
خسروشهر - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آدرس دبیرخانه


                                                                                                   

مقدمه:
تنوع اقلیم منطقه شمال غرب کشور، در کنار مشکلات و معضلات بسیاری که آن را تهدید می کند شایان توجه ویژه است. فرسایش خاک به دست عوامل طبیعی و انسانی، خشکسالی ناشی از کاهش بارش و مصرف نادرست آب و وضعیت ویژه دریاچه ارومیه نشان از لزوم تدبیر و رویکرد مدبرانه دارد. بدون ورود دانش، پژوهش و فناوری؛ این عرصه با نگرش سنتی فرهنگی و مدیریتی آینده مبهم و ناگواری خواهد داشت. دبیرخانه این ستاد به دلیل ماموریت محوری سازمانی و رویکرد مسئولانه و دلسوزانه در این حوزه به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان واگذار شده است.
 
 
 

1-4  آیین نامه ستاد
آئين نامه ايجاد
ستـاد تـوسعه فناوريهای آب و خاک 
استان آذربايجان شرقي
مقدمه:
در راستاي كمك به توسعه پايدارملي و منطقه اي و نيزافزايش ثروت و رفاه عمومي از طريق فعاليت هاي اقتصادي دانش بنيان "ستاد توسعه فناوریهای آب و خاک" در استان بعنوان یک نهاد فرابخشی و هم افزا از  تاريح ابلاغ تشکيل مي گردد:
 
ماده يك) اهداف:
• توليد، ترویج و توسعه، بستر سازی و ارتقا دانش در حوزه فناوري آب و خاک
• استقرار نظام نوآوری فناوری آب و خاک
• توسعه فرهنگی در مدیریت، هماهنگی، هم افزایی، حفاظت و بهره برداری صحیح از منابع آب و خاک 
• ايجاد و توسعه فناوري آب و خاک
• تجاري سازي، حمایت و توسعه سرمایه گذاری در حوزه  فناوري هاي آب و خاک
 
ماده دو) قلمرو و حوزه  فعاليت :
 قلمرو فعاليت ستاد از نظر جغرافيايي شامل استان، منطقه و سطح ملي و فراملي بوده و از ديدگاه سازماني كليه سازمان ها، نهاد ها و ارگان هاي ذي ربط را در بر مي گيرد. از نظر حوزه فعاليت نيز تمامي بخش هاي مربوطه از جمله صنعت، كشاورزي، سلامت ، محيط زيست و خدمات را شامل مي شود.
 
ماده سه)وظايف :
1- هماهنگي و تدوين برنامه¬هاي مشترك با ستاد مركزي و پيگيري جلب حمايت¬هاي ملی
2- توسعه همکاری و هم افزایی بین بخشهای مختلف مرتبط با ساماندهی واحدهای مرتبط با ستاد
3- تهيه و تدوين سند توسعه فناوري آب و خاک استان و نظارت بر تحقق اهداف و برنامه هاي آن
4- پیگیری و تدوین اسناد برای حکمرانی مدبرانه و کارامد آب و خاک و شناسایی منابع جدید
5- ایجاد هماهنگی در رفع معضلات بیابان زایی، تخریب محیط زیست، خشکی تالاب ها و دریاچه و ...
6- پي¬گيري و بسترسازي ايجاد و توسعه رشته¬ها ، مقاطع تحصيلي و فضاهاي آموزشي مورد نياز
7- پي¬گيري و بسترسازي ايجاد و توسعه مراكز تحقيقاتي و فضاهاي پژوهشي مورد نياز
8- فراهم نمودن بستر رشد و گسترش هوشمند و جهشي فناوري آب و خاک در استان
9- ايجاد شناخت و ترويج عمومي و فرهنگ‌‌سازي الگوها، محصولات و خدمات نوين در فناوري آب و خاک
10- بسترسازي ايجاد شبکه آزمايشگاههاي فناوري آب و خاک استان
11- ايجاد بانک اطلاعات جامع از توانمند دوره شبکه متخصصان و ..... در حوزه فناوري آب و خاک استان
12- هماهنگي و هم‌افزايي در استفاده از منابع و امكانات استان براي توليد ثروت بيشينه از دانش و ‌فناوريآب و خاک
13- بستر سازي براي ايجاد پارک ها و مراکز رشد فناوري آب و خاک و کريدور خدمات پژوهشي، فناوري و تجاري سازي
14- بسترسازی و تلاش براي رسوخ فناوري هاي آب و خاک در بخش هاي مختلف اقتصادي
15- تعریف برنامه¬هاي حمايتي برای فعالیت های فناورانه آب و خاک استان و پیگیری حمایت های ملی
16- ارزيابي ميزان پيشرفت برنامه¬هاي اجرايي ستاد توسعه فناوريآب و خاک
17- جمع آوری و اطلاع رسانی آخرین یافته های علمی فناوری در حوزه فناوری آب و خاک
18- ایجاد فن بازار ایده تا فناوری در حوزه فناوری آب و خاک
 
 ماده چهار) ساختار اجرايي :
الف) ستاد :
• رئيس ستاد: یکی از معاونین استاندار به انتخاب ایشان 
• نائب رئيس ستاد: مدير کل دفتر آموزش و پژوهش استانداري
• دبير ستاد: رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی یا نماینده ایشان
• 10 تا 15 نفر از صاحب نظران و متخصصين داراي تجربه از مراكز علمي و اقتصادي با حکم رييس ستاد 
• رئیس سازمان جهاد کشاورزی
• مدیر عامل پارک علم و فناوری
• رئیس سازمان آب منطقه ای
• مدیر کل هواشناسی
• رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
• مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
• مدیر کل حفاظت از محیط زیست
• مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب
• رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
• ئیس انجمن صنایع غذایی
 
ب) كميته هاي ستاد:
ستاد براي انجام وظايف خود نسبت به تشکيل کميته هاي تخصصي مختلف اقدام مي نمايد. كميته هاي اصلي شامل:
1- كميته¬هاي ساختاري:
• كميته توسعه و ترویج دانش و فناوری
• كميته توليد وتجاري سازي و توسعه سرمایه گذاری فناوري
2- كميته هاي تخصصي:
• كميته فناوری آب
• كميته فناوری خاک و پوشش گیاهی
• كميته فناوری خشکسالی و تغییر اقلیم
تبصره: ستاد مي تواند كميته هاي ديگر و گروههاي كاري ذيل كميته را نيزحسب نياز تشكيل دهد. اعضاء و شرح وظايف كميته ها پس از تشكيل توسط اعضا كميته و تصويب ستاد مشخص خواهد شد. 

ماده پنج) دبيرخانه :
دبيرخانه ستاد در مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی مستقر و دبیر ستاد  نسبت به انجام وظايف زير با هماهنگی رئیس ستاد اقدام خواهد نمود و نتیجه اقدامات مستمر در جلسه ستاد طرح و بررسی خواهد شد.
1. تدوين دستور جلسات ستاد
2. پي گيري مصوبات  ستاد
3. برگزاري جلسات ستاد و ارسال دعوت نامه براي اعضائ
4. پايش مستمر فعاليت هاي مرتبط با ستاد و كميته ها
5. پايش مستمر فعاليت ها و عملبکرد اعضائ ستادو كميته ها
6. برقراري ارتباط مستمر با ستاد مركزي زيست فناوري كشور
ماده شش) رسميت جلسات ستاد:
جلسات ستاد حداقل يک بار در ماه تشکيل و با حضور نصف به اضافه يک اعضاء ستاد رسميت مي يابد.