شبکه فناوری و نوآوری ارتباطات و میکروالکترونیک (فام)
 
دکتر آرش رنجبران  (رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی)
نام و نام خانوادگی
09144008595 تلفن دفتر
04133416063 فاکس
RanjbaranArash@gmail.com ایمیل
www.Tabrizcorridor.Ir وب سایت
  آدرس دبیرخانه


                                                                                                                                                             
مقدمه:
تراکم دانش آموختگان حوزه برق، الکترونیک و فناوری ارتباطات و اطلاعات در تبریز با توانمندی بالای درخور آنان با توجه به وضعیت ژئوپولوتیک منطقه شمالغرب، در این عرصه می تواند آن را بعنوان نقطه کانونی در گستره دید فراملی قرار دهد. وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری گسترده و شرکتهای پیشرو و فعال موفق نیز مزید بر علت می باشد. دانشگاه صنعتی سهند با رویکرد مناسب در اهداف محوری والای خود در حضور بعنوان یک دانشگاه نوع سوم دبیرخانه مناسبی در این موضوع تشخیص داده شده است.
 
 
1-5  آیین نامه ستاد
 
آئين نامه ايجاد
ستـاد تـوسعه فنـاوري اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک(فام)
استان آذربايجان شرقي
مقدمه: 
در راستاي كمك به توسعه پايدارملي و منطقه اي و نيز افزايش ثروت و رفاه عمومي از طريق فعاليت هاي اقتصادي دانش بنيان "ستاد توسعه فنـاوري اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک" که به اختصار "فام" نامیده می شود از تاريخ ابلاغ در استان تشکيل مي گردد:
 
ماده  يك) اهداف ستاد فام: 
• شناخت توانمنديها، پيشبرد و ارتقا دانش در حوزه فنـاوري اطلاعات(IT)،  ارتباطات(CT)، کامپیوترو میکروالکترونیک
• ايجاد و توسعه فام
• تجاري سازي و توسعه سرمایه گذاری در حوزه فام
ماده دو) قلمرو و حوزه  فعاليت ستاد فام :
 قلمرو فعاليت ستاد فام از نظر جغرافيايي شامل استان، منطقه و سطح ملي و فراملي بوده و از ديدگاه سازماني كليه سازمان ها و نهادهای مرتبط خصوصي و دولتي با آنها را در بر مي¬گيرد. از نظر حوزه فعاليت نيز تمامي بخش¬هاي مربوطه به فنـاوري اطلاعات، کامپیوتر و الکترونیک اعم از آموزش و ترویج و پژوهش، تولید دانش و تولید صنعتی و خدمات فناوری را شامل مي¬شود.
 
ماده سه)وظايف ستاد فام:
1- هماهنگي و تدوين برنامه هاي مشترك با ستاد مركزي فناوري اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک  و پيگيري براي جلب حمايت آن ستاد
2- تهيه و تدوين سند توسعه فناوریاطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک استان و نظارت بر تحقق اهداف و برنامه هاي آن
3- پيگيري و بسترسازي ايجاد و توسعه رشته ها، مقاطع تحصيلي و فضاهاي آموزشي مورد نياز (آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای و آموزش عالی)
4- پيگيري و بسترسازي ايجاد و توسعه مراكز تحقيقاتي و فضاهاي پژوهشي مورد نياز 
5- پيگيري و بسترسازي برای رشد و گسترش هوشمند و جهشي فنـاوري اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک در استان
6- پيگيري و بسترسازي براي ايجاد و توسعه آزمايشگاههاي تحقيقاتي و مركزي و تكميل شبكه آزمايشگاهي فام
7- ايجاد شبکه متخصصين و صنایع دانش بنیاناستانی و منطقه ای فام
8- هماهنگي و هم‌افزايي در استفاده از منابع و امكانات استان در توليد ثروت از فنـاوري اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک
9- بستر سازي براي ايجاد مراکز رشد فام و ايجاد کريدور خدمات پژوهشي، فناوري و تجاري سازي
10- ارزيابي ميزان پيشرفت برنامه هاي اجرايي ستاد فنـاوري اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک
11- پيگيري و تدوين و ایجاد برنامه هاي حمايتي استاني و پیگیری حمایت های ملی
12- تشکیل بانک اطلاعاتی در همه موضوعات مرتبط با حوزه فام
13- توجه جدی به مسائل زیست محیطی و تدوین شیوه نامه چالش های بهداشتی و زیست محیطی
14- فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در حوزه محصولات فام
15- تلاش برای ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری فام
16- برنامه ریزی و بسترسازی برای تدوین استاندارد برای محصولات فام در استان
17- پیگیری ایجاد بازار "ایده تا محصول" در حوزه فناوری فام
18- بستر سازی برای  تولید محتوای دیجیتال، صدور خدمات مهندسی فام 
19- پیگیری تشکیل و حمایت از خوشه های صنایع فام
 
 ماده چهار) ساختار اجرايي ستاد فام:
الف) اعضاء ستاد:
• رئيس ستاد: یکی از معاونین استاندار به انتخاب ایشان
• نائب رئيس ستاد: مدير کل دفتر آموزش و پژوهش استانداري
• دبير ستاد: يك نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي استان با حکم رئيس ستاد
• اعضاء :  8 تا 12 نفر از صاحب نظران و متخصصين داراي تجربه از مراكز علمي و اقتصادي با حکم رييس ستاد
• روسای دانشکده های مهندسی برق دانشگاه های بزرگ استان 
• مدیر کل فناوری اطلاعات استان
• رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
• مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
• رئیس انجمن برق و الکترونیک استان
• رییس سازمان نظام صنفی رایانه  
 
 ماده شش ) کميته هاي  ستاد فام:
ستاد براي انجام وظايف خود نسبت به تشکيل كميته¬هاي ساختاری و تخصصي به شرح ذيل اقدام مي¬نمايد:
الف) كميته هاي ساختاری :
o كميته ترویج،  توسعه و ارتقاء دانش فام
o كميته تجاري سازي  و توسعه سرمایه گذاری در حوزه فام  
ب) كميته هاي تخصصي :
o کمیته تولید محتوی و هنرهای دیجیتال
o کمیته نرم افزار و فناوری اطلاعات
o کمیته مخابرات و  فناوری ارتباطات 
o کمیته الکترونیک و سخت افزار
تبصره: ستاد  فام مي تواند كميته¬هاي ديگر و گروه هاي تخصصي ذيل كميته را نيزحسب نياز تشكيل دهد. اعضاء و شرح وظايف كميته ها پس از تشكيل توسط اعضا كميته و تصويب ستاد مشخص خواهد شد. 
 
 ماده پنج ) دبيرخانه ستاد فام:
دبيرخانه ستاد در یکی از دانشگاه ها مستقر و دبیر ستاد نسبت به انجام وظايف زير با هماهنگی رئیس ستاد اقدام نموده و گزارش اقدامات در جلسات ستاد طرح و بررسی خواهد شد.
1.تدوين دستور جلسات
2. پيگيري مصوبات ستاد
3. برگزاري جلسات ستاد و ارسال دعوت نامه براي اعضاء
4. پايش مستمر فعاليت هاي مرتبط با ستاد و كميته ها
5. پايش مستمر فعاليت ها و عملکرد اعضاء ستادو كميته ها
6. ايجاد ارتباط مستمر با ستاد مركزي توسعه فنـاوري اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک
 
ماده شش) رسميت جلسات ستاد فام:
جلسات ستاد حداقل يک بار در ماه تشکيل و با حضور نصف به اضافه يک اعضای ستاد رسميت مي يابد.
 
3-5  برنامه های ستاد
 
عناوین اهم برنامه های جاری
برنامه کوتاه مدت (یک ساله) ستاد توسعه فام
1. تهیه بانک اطلاعاتی دانشگاه¬ها، پژوهشکده¬ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت¬ها، موسسات، افراد فعال در زمینه فام
2. هماهنگی در برگزاری همایش در زمینه فام در استان
3. شناسایی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مراکزپژوهشی فعال درحوزه فام
4. بسترسازی ایجاد شبکه متخصصین فام در استان
5. ارزیابی میزان پیشرفت برنامه¬های اجرایی ستاد و کمیته¬های زیرمجموعه
6. بازدیدهای نظارتی جهت ارتقاء کمی و کیفی فام استان
 
برنامه راهبردی ستاد توسعه فام
1. گسترش اقتصاد دانش بنیان منطقه و مشارکت ملی در حوزه فام
2. ایجاد هماهنگی و هم افزایی ذینفعان در حوزه فام
 
4-5  عملکرد ستاد
- تهیه فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فام
- تهیه فهرست اعضاء هیئت علمی فعال در حوزه فام
- تهیه فهرست چالشها و فرصتها در حوزه فام
- همکاری جهت توسعه هنرهای دیجیتالی 
- همکاری جهت توسعه فناوری اطلاعات
- همکاری جهت ایجاد و توسعه پهنه برق و الکترونیک