شبکه فناوری و نوآوری علوم شناختی
 
دکتر مجید ترابی (متخصص روانپزشکی) نام و نام خانوادگی
  تلفن دفتر
0413479777 فاکس
torabinikjeh@yahoo.com ایمیل
www.Tabrizcorridor.Ir وب سایت
  آدرس دبیرخانه


                                                                                                                                                             
مقدمه:
بی تردید تبریز با وجود مراکز پرشمار در حوزه بهداشت و درمان از توانمندی شایان توجه در این حوزه برخوردار است. امکانات فراوان در همه سطوح سازمان افزار، مغز افزار، سخت افزار و نرم افزار بستر بسیار مناسبی برای ایفای نقش پر رنگ در توسعه و گسترش اقتصاد دانش بنیان در راستای خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه با رویکرد بازار هدف جهانی است. علوم و فناوریهای شناختی زمینه مناسبی برای توسعه دارد و دبیرخانه آن بخاطر علاقه خاص ایفای نقش در این عرصه به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اختصاص محول شده است.
 


 
1-3  آیین نامه ستاد
آئين نامه ايجاد
ستـاد تـوسعه علوم و فناوری های شناختی 
استان آذربايجان شرقي
 
مقدمه
در راستای تحقق فعالیت های نظام در قالب تدوین سند جامع علمی کشور و قرار گرفتن رشته علوم شناختی در اولویت الف توسعه علمی کشور، سیاست های کلی علم و فناوری کشور، سند راهبردی علوم و فناوری های شناختی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر توسعه علوم شناختی و نیز کمک به توسعه پایدار ملی-منطقه ای، افزایش ثروت، رفاه عمومی، ارتقای سلامت جامعه، تجهیز جامعه به فناوری های پیشرفته و نوین به ویژه توسعه استان از طریق فعالیت های اقتصادی دانش بنیان و به منظورگام برداشتن درجهت توسعه علمی واقتصادی استان آذربایجان شرقی درحوزه علوم وفناوریهای نوین به ویژه توجه به شناخت ماهیت انسان وکارکردهای مغزی-شناختی والگوبرداری ازآن درتوسعه فناوریهای مرتبط ستاد علوم و فناوری های شناختی از تاریخ ابلاغ در استان تشکیل می گردد.
 
ماده  يك) اهداف: 
• شناخت توانمنديها، پيشبرد و ارتقا دانش در حوزه علوم و فناوری های شناختی
• حمایت از تربیت نیروی انسانی محقق و نخبه در زمینه علوم شناختی
• ایجاد و توسعه فناوری های شناختی و عصبی
• تجاری سازی، حمایت و توسعه سرمایه گذاری در حوزه فناوری های شناختی و عصبی
 
ماده دو) قلمرو و حوزه  فعاليت :
قلمرو فعاليت ستاد از نظر جغرافيايي شامل استان، منطقه و سطح ملي و فراملي بوده و از ديدگاه سازماني كليه سازمان¬ها، نهادها و ارگانهای ذی ربط خصوصي و دولتي را در بر مي¬گيرد. از نظر حوزه فعاليت نيز تمامي بخش¬هاي مربوطه به علوم و فناوری های شناختی از جمله صنعت، سلامت، محیط زیست و خدمات را شامل مي¬شود.
 
ماده سه)وظايف ستاد:
1- هماهنگي و تدوين برنامه هاي مشترك با ستاد مركزي علوم و فناوری های شناختی و پيگيري براي جلب حمايت¬های ستاد مذکور
2- سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان در خصوص فعالیت های حوزه علوم شناختی در استان
3- پيگيري و بسترسازي ايجاد و توسعه رشته ها، مقاطع تحصيلي و فضاهاي آموزشي مورد نياز در استان
4- پيگيري و بسترسازي ايجاد و توسعه مراكز تحقيقاتي و فضاهاي پژوهشي مورد نياز
5- فراهم نمودن بستر رشد و گسترش هوشمند و جهشي علوم و فناوری های شناختی در استان
6- پيگيري و بسترسازي براي ايجاد شبكه آزمايشگاهي، تجهیز آزمایشگاه های تخصصی و پیشرفتهبا توجه به نیاز روز در حوزه علوم و فناوری های عصبی شناختی
7- ايجاد بانک اطلاعات جامع از توانمدی ها و شبکه متخصصان حوزه علوم شناختی
8- تعیین اولویت های پژوهشی با توجه به نیاز منطقه و جذب بودجه در جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی
9- ایجاد بستر مناسب برای پژوهش در زمینه علوم شناختی در جهت دانش افزایی از طریق استعدادیابی و حمایت از اعضای هیات علمی دانشگاه و سایر محققین جهت اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط
10- بسترسازی برای ایجاد پارک ها و مراکز رشد فناوری های شناختی و کریدور خدمات پژوهشی، فناوری و تجاری سازی
11- بسترسازی و تلاش برای رسوخ فناوری های شناختی در بخش های مختلف اقتصادی به واسطه فراهم ساختن زمینه های لازم برای اقتصادی نمودن طرح های پژوهشی حوزه علوم شناختی از طریق شرکت های دانش بنیان
12- سازماندهی مناسب جهت ارتباط با بخش صنعت در جهت طراحی تحقیقات کاربردی در حوزه فناوری های علوم عصبی شناختی
13- بررسی، شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی بخش های تولیدی، خدماتی و اجرایی در حوزه علوم و فناوری های شناختی
14- هماهنگی و هم افزایی در استفاده از منابع و امکانات استان برای تولید ثروت و تجاری سازی یافته های مربوط به علوم و فناوری های شناختی
15- تعریف برنامه های حمایتی برای فعالیت های علوم و فناوری های شناختی استان و پیگیری حمایت های ملی
16- ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها، مراکز و نهادهایی که متولی فعالیت در حوزه علوم و فناوری های شناختی می باشند.
17- بسترسازی و حمایت از تشکیل شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری های شناختی
18- تصویب چارت کمیته ها، کارگروه ها و تصویب آیین نامه های داخلی ستاد
19- پیشنهاد اصلاح ، تغییر آیین نامه مربوطه
20- بررسی، تصویب و اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز، پیشنهادهای رییس ستاد و یا پیشنهادهایی که از جانب حداقل یک سوم از اعضا ستاد ارایه شده باشد و در راستای تحقق اهداف و انجام وظایف ستاد باشد.
 
 ماده چهار) ساختار اجرايي ستاد:
الف) ستاد مرکزی:
• رئيس ستاد: قاﺋﻢ مقام استاندار در حوزه علم و اقتصاد دانش بنیان
• نائب رئيس ستاد:  یکی از مديران کل استانداري  با معرفی استاندار
• دبير ستاد:يکي از متخصصين داراي تجربه در حوزه علوم شناختی و عضو ستاد مرکزي به انتخاب رئيس ستاد
• 10 الی 15 نفر از صاحب نظران و متخصصين خبره و داراي تجربه از مراكز علمي  با انتخاب رئیس ستاد
• نمایندگانی از مراکز ، موسسات آموزشی – پژوهشی و بخش خصوصی مرتبط با حوزه علوم و فناوری های شناختی به پیشنهاد اعضای ستاد مرکزی و تصویب رئیس ستاد
• مدیر کل سازمان بهزیستی استان
• مدیر کل سازمان هلال احمر استان
• معاونت دارو و درمان شبکه بهداشت و درمان استان
• نماینده صنعت و معدن استان
تبصره 1ـاحكام دبیر ستاد توسط رئيس ستاد و سایر اعضا توسط نایب رئيسستاد صادرخواهد شد.
تبصره 2- برحسب مورد و ضرورت ، نمایندگانی از سازمان های مرتبط با فعالیت های ستاد، به جلسات شورای مرکزی دعوت خواهند شد. 
1- كميته¬هاي ساختاري:
• كميته آموزش و پژوهش
• كميته توليد و تجاري سازي فناوری و توسعه سرمايه گذاري 
2- كميته هاي تخصصي :
 ستاد براي انجام وظايف خود نسبت به تشکيل کميته هاي تخصصي به شرح ذيل اقدام مي¬نمايد:
• کمیته مطالعات مغز و روان
• کمیته روانشناختی شناختی
• کمیته هوش مصنوعی، بینایی ماشین و رباتیک
• کمیته مدل سازی سیستم های بیولوژیکی
• کمیته پردازش داده های حیاتی
تبصره 1-ستاد مي تواند كميته¬هاي ديگر و گروههاي تخصصي ذيل كميته¬ها را نيزحسب نياز تشكيل دهد. اعضاء و شرح وظايف كميته ها پس از تشكيل توسط اعضا كميته و تصويب ستاد مشخص خواهد شد.

 ماده پنج ) دبيرخانه ستاد:
دبيرخانه ستاد در پژوهشکده علوم و فناوري هاي عصبي شناختي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان مستقر خواهد بود و دبير ستاد نسبت به انجام وظايف تصریح شده در ماده 5 این آئین نامه با هماهنگي رئيس ستاد اقدام خواهد نمود و نتيجه اقدامات به طور مستمر در جلسه ستاد طرح و بررسي خواهد شد.
تبصره1- دانشگاه منتخب جهت استقرار دبیرخانه می بایست همکاری های لازم جهت فعال نمودن دبیرخانه ستاد را انجام داده و حمایت های مقتضی را  به عمل آورند.

• وظایف دبیر ستاد:
1. تدوين دستور جلسات
2. پي گيري مصوبات ستاد
3. برگزاري جلسات ستاد و ارسال دعوت نامه براي اعضاء
4. پايش مستمر فعاليت هاي مرتبط با ستاد و كميته ها
5. پايش مستمر فعاليت ها و عملکرد اعضاء ستادو كميته ها
6. برقراری ارتباط مستمر با ستاد مركزي فناوري علوم و فناوری های شناختی
7. سایر اقدامات مرتبط پس از هماهنگی با رئيس ستاد
 
ماده شش) رسميت جلسات ستاد:
جلسات ستاد حداقل يک بار در ماه تشکيل و با حضور نصف به اضافه يک اعضای ستاد رسميت مي يابد.
 
 
3-3  برنامه های ستاد
 
عناوین اهم برنامه های جاری
برنامه کوتاه مدت (یک ساله) ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
1. تهیه بانک اطلاعاتی دانشگاه¬ها، پژوهشکده¬ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت¬ها، موسسات، افراد فعال در زمینه علوم شناختی در استان 
2. هماهنگی در برگزاری همایش در زمینه علوم شناختی در استان
3. شناسایی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مراکزپژوهشی فعال درحوزه علوم شناختی 
4. بسترسازی ایجاد شبکه متخصصین علوم شناختی در استان
5. ارزیابی میزان پیشرفت برنامه¬های اجرایی ستاد و کمیته¬های زیرمجموعه
6. بازدیدهای نظارتی جهت ارتقاء کمی و کیفی علوم شناختی استان
 
برنامه راهبردی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
1. گسترش اقتصاد دانش بنیان منطقه و مشارکت ملی در حوزه علوم شناختی
2. ایجاد هماهنگی و هم افزایی ذینفعان در حوزه علوم شناختی
 
4-3  عملکرد ستاد
- تهیه فهرست اشخاص حقیقی فعال در حوزه علوموفناوریهایشناختی
- تهیه فهرست سازمان های فعال در حوزه علوموفناوریهایشناختی
- تهیه برنامه راهبردی ستاد
- هماهنگی و همکاری با ستاد مرکز
- تهیه فهرست چالشها در حوزه علوموفناوریهایشناختی
- ارتباط با ستاد علوموفناوریهایشناختی تهران