شبکه فناوری و نوآوری گیاهان دارویی و طب سنتی
مقدمه: 
سهم جهانی تجارت داروها و فراورده های گیاهی بالاست. گرایش به طب سنتی روز افزون است. تنوع اقلیمی منطقه شمالغرب و سابقه فرهنگی و اجتماعی مردم این دیار در گرایش به تولید، ترویج، تجارت و مصرف داروها و فراورده های گیاهی و طب سنتی؛ زمینه مناسبی برای ورود دانش و فناوری در این عرصه و گسترش اقتصاد دانش بنیان در این حوزه می باشد. دبیرخانه این ستاد به دلیل ماموریت محوری سازمانی و رویکرد مسئولانه و دلسوزانه در این حوزه به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان واگذار شده است.

 
 
 
1-6  آیین نامه ستاد
 
آئين نامه ايجاد
ستـاد تـوسعه فنـاوري گیاهان دارویی و طب سنتی 
استان آذربايجان شرقي

مقدمه
 در راستاي كمك به توسعه پايدارملي و منطقه اي و نيز افزايش ثروت و رفاه عمومي از طريق فعاليت هاي اقتصادي دانش بنيان "ستاد توسعه فناوري گیاهان دارویی و طب سنتی" در استان از تاريخ ابلاغ تشکيل مي گردد:
 
ماده  يك) اهداف: 
• شناخت توانمنديها، پيشبرد و ارتقا دانش در حوزه گیاهانداروییوطبسنتی
• سامان‌دهی تولید و توزیع و فروش گیاهان دارویی
• ايجاد و توسعه فناوري مربوط به کشت گیاهان دارویی و تولید داروهای گیاهی
• ارتقاي فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی
• کمک به توسعه بازار داخلی و خارجی، تجاري سازي فناوري گیاهان دارویی و طب سنتی
• توسعه سرمایه گذاری در گیاهانداروییوطبسنتی در استان
 
ماده دو) قلمرو و حوزه  فعاليت :
قلمرو فعاليت ستاد از نظر جغرافيايي شامل استان، منطقه و سطح ملي و فراملي بوده و از ديدگاه سازماني كليه سازمان¬ها، نهادها و ارگانهای ذی ربط خصوصي و دولتي را در بر مي¬گيرد. از نظر حوزه فعاليت نيز تمامي بخش¬هاي مربوطه به فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی اعم از آموزش، ترویج، پژوهش، تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات را شامل مي¬شود.
 
ماده سه)وظايف ستاد:
1- هماهنگي و تدوين برنامه هاي مشترك با ستاد مركزي گیاهان دارویی و طب سنتی و پيگيري براي جلب حمايت¬های ستاد مذکور
2- تهيه و تدوين سند توسعه فناوریگیاهان دارویی و طب سنتی استان و نظارت بر تحقق اهداف و برنامه هاي آن
3- ارایهراهکار‌هایسامان‌دهیوبهبودتولیدگیاهاندارویی
4- پیشنهادوهمکاریدرتدوینقوانینتولیدبذرومحصولاتگیاهانداروییبهدستگاه‌هایذی‌ربط
5- احصاءنیازهای موادگیاهیکارخانجاتسازندهدارو‌هایگیاهیوانتقالآنبهتولید‌کنندگانگیاهاندارویی
6- هدایتمراکزتحقیقاتیودانشگاهیذی‌ربطبرایاصلاحوبهبودگیاهاندارویی
7- ارایهوپیگیریراه‌‌کار‌‌هایصادراتگیاهانداروییودارو‌هایگیاهی
8- کمک به ترویج و ارتقايفرهنگاستفادهازگیاهانداروییودارو‌هایگیاهی
9- بسترسازی برای فعالیتبخشخصوصیدرتولیدگیاهاندارویی
10- ترویجاستفادهازگیاهانداروییمناسبدرتركيبمعماریفضایسبزشهری
11- ترویج بهره‌گیری ازطبسنتیدربینمردم
 
 ماده چهار) ساختار اجرايي ستاد:
الف) ستاد مرکزی:
• رئيس ستاد: قاﺋﻢ مقام استاندار در حوزه علم و اقتصاد دانش بنیان
• نائب رئيس ستاد: یکی از مدیران کل استانداری با معرفی استاندار
• دبير ستاد:معاونپژوهشوفناوریمرکزتحقیقاتکشاورزیومنابعطبیعیاستان
• اعضاء 10 تا 15 نفر از صاحب نظران و متخصصين داراي تجربه از مراكز علمي و اقتصادي با حکم رييس ستاد 
• مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
• رییس یا نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان
• مدیرکل یا نماینده اداره کل منابع طبیعی استان
• مدیرکل یا نماینده اداره کل محیط زیست استان
• رییسیانمایندهبخشتحقیقاتمنابعطبیعیمرکزتحقیقاتکشاورزیاستان
• رییس یا نماینده دانشکده کشاورزی تبریز
• رییس یا نماینده دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
• رییس یا نماینده دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
• رییس یا نماینده دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
• رییس یا نماینده دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
• رییس یا نماینده پژوهشکده بیوتکنولوژی غرب و شمال غرب کشور
 
ب) - كميته هاي تخصصي :
ستاد براي انجام وظايف خود نسبت به تشکيل کميته هاي تخصصي به شرح ذيل اقدام مي¬نمايد:
• کمیته آموزش، پژوهش و ترویج
• کمیتهطبسنتیوداروهايگیاهی
• کمیته گیاهان دارویی، معطر و رنگزا
• کمیته بازار، تجاري سازي و سرمایه گذاري
تبصره: ستاد مي تواند كميته¬هاي ديگر و گروههاي تخصصي ذيل كميته¬ها را نيزحسب نياز تشكيل دهد. اعضاء و شرح وظايف كميته ها پس از تشكيل توسط اعضا كميته و تصويب ستاد مشخص خواهد شد. 

ماده پنج ) دبيرخانه ستاد:
دبيرخانه ستاد در یکی از دانشگاهها یا مراکز تحقیقاتی استان، مستقر و دبیر ستاد نسبت به انجام وظايف زير با هماهنگی رئیس ستاد اقدام نموده و نتیجه اقدامات به طور مستمر در جلسات ستاد طرح و بررسی خواهد شد.
1. تدوين دستور جلسات
2. پي گيري مصوبات ستاد
3. برگزاري جلسات ستاد و ارسال دعوت نامه براي اعضاء
4. پايش مستمر فعاليت هاي مرتبط با ستاد و كميته ها
5. پايش مستمر فعاليت ها و عملکرد اعضاء ستادو كميته ها
6. برقراری ارتباط مستمر با ستاد مركزي گیاهان دارویی و طب سنتی
 
ماده شش) رسميت جلسات ستاد:
جلسات ستاد حداقل يک بار در ماه تشکيل و با حضور نصف به اضافه يک اعضای ستاد رسميت مي يابد.

 
 
6 - برنامه های ستاد
 
برنامه های کمیته طب سنتی
• فرهنگ سازی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به جایگاه طب سنتی
• استقرار و ترویج روش زندگی و تغذیه سالم بر اساس آموزه های طب سنتی
• ساماندهی و ارتقای ظرفیت علمی- تخصصی
• اصلاح فرآیند و ساختارهای نظارت و ارزیابی حوزه طب سنتی 
• گسترش ،تسهیل و ساماندهی ارائه خدمات در حوزه طب سنتی
• ایجاد تعامل فعال و هم افزایی طب سنتی و طب کلاسیک
• پوشش بیمه ای مناسب برای کم کردن پرداختی از جیب مردم
• تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته های طب و داروسازی سنتی 
• اجرای طرحهای پژوهشیبر اساس نیاز سنجی دانشگاه و وزارتخانه
• ساماندهی نهادهای  موثر در حوزه طب سنتی و داروسازی سنتی
 
برنامه های کمیته گیاهان دارویی، معطرو رنگ زا
• کسب سهم 20 درصد ارزش بازار دارویی کشور توسط محصولات تایید شده مبتنی بر داروهای گیاهی 
• کسب سهم 20 درصد ارزش بازار دارویی حوزه دامپزشکی کشور توسط نحصولات تائید شده مبتنی بر دارو های گیاهی
• افزایش صادرات گیاهان دارویی و فرآورده های دارویی گیاهی برای حضور در بین 10 کشور اول جهان
• کسب 3 درصد سهم تولید علم حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های دارویی گیاهی در عرصه جهانی
• کسب 1 درصد سهم ثبت اختراع جهانی در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های آن
• ثبت و تحت پوشش قرار دادن کلیه گونه های انحصاری و بومی و یا در حال انقراض گیاهان دارویی کشور
• کاهش سطح برداشت رسمی و غیر رسمی عرصه های طبیعی به 200 هزار هکتار در افق 1404
• افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی و اسانسدار به 500 هزار هکتار در افق 1404
 
 
 
4-6  عملکرد ستاد
 
اقدامات صورت گرفته توسط كميته طب سنتي
• تشکیل کمیته طب سنتی طبق برنامه زمانبندی شده با حضورکلیه اعضاء محترم
• جذب دانشجو از سال 91با 6 نفر دانشجوی در سطح دکتری تخصصی طب سنتی
• تحصیل  37 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در رشته های طب سنتی، داروسازی سنتی و  تاریخ پزشکی 
• راه اندازی درمانگاه طب سنتی در مرکز آموزشی و درمانی سینا
• برگزاری دوره های متعدد آموزش مداوم جهت پزشکان و سایر رشته های دانشگاهی 
• برگزاری دوره های آموزشی برای گروههای مختلف مردم در راستای ارتقای سطح آگاهی مردم 
• برگزاری همایشهای   مشترک با گروههای آموزشی طب کلاسیک در راستای هم افزایی 
• انجام پروژه های مختلف تحقیقاتی در راستای نیازسنجی دانشگاه و وزارت بهداشت
• پیوستن به شبکه تحقیقاتی کشوری در راستای اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک 
• شرکت در کنگره ها و همایشهای مختلف کشوری در خصوص طب و داروسازی سنتی
• جلسه مشترک با بیمه های در سطح استان در خصوص تحت پوشش قرار دادن  بیمه ای خدمات طب سنتی و داروهای سنتی
• جلسه مشترک با صدا و سیمای استان در خصوص برنامه های آموزشی 
• چاپ کتابهای مختلف در زمینه طب سنتی توسط اساتید و دانشجویان
• ویزیت 2930 بیمار از سال 91 تاکنون
• همکاری در ویرایش آیین نامه شرایط و محدوده فعالیت در طب سنتی ایرانی و طب مکمل
• جلسات مشترک با درمانگران سنتی جهت بهره گیری از اندوخته هایشان
 
اقدامات کمیته گیاهان دارویی، معطرو رنگ زا
• ایجاد سیستم های نظارت بر بازار و مراکز عرضه محصولات در حوزه گیاهان دارویی خصوصا عطاری های سنتی
• حمایت از تجاری سازی و تولید صنعتی دستاوردهای بخش گیاهان دارویی و آورده های گیاهی
• حمایت از پایلوتهای تجاری سازی محصولات، روشها و یا فرآیند های با فن آوریهای تاثیر گذار مرتبط با صنعت گیاهان دارویی و دارو های گیاهی
• برنامه ریزی برای پوشش کامل بیمه های داروهای گیاهی ثبت شده
• رصد شناسایی و معرفی بازارها و محصولات داروهای گیاهی و فرآورده های گیاهی و طبیعی در سطح ملی و بین المللی
• حمایت از تاسیس و ساماندهی مراکز خرید ،تهیه و توزیع گیاهان دارویی و دارو های گیاهی و فرآورده های گیاهی
• حمایت از ایجاد مراکز تولید گیاهان دارویی مادری شامل بذر،نشاء و نهال
• حمایت از نوسازی و بروز رسانی صنایع مرتبط با فرآوری گیاهان دارویی
• ایجاد مرکز مطالعات بازرگانی بین المللی ،بسته بندی و برند سازی در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی
• حمایت از توسعه کمی و کیفی کشت انبوه و زارعت آن دسته از گیاهان دارویی که برداشت بی رویه از آنها به عرصه های جنگل و مرتع کشور آسیب می زند
• حمایت از کشت گیاهان دارویی سایر اقلیمهای در کشور
• برنامه ریزی برای توسعه کشت و اهلی کردن گونه های مهم گیاهان داروییی و دارای ارزش اقتصادی
• ایجاد بانک اطلاعات گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی کشور
• تقویت و توسعه بانک ژن انواع گونه های گیاهان دارویی انحصاری و یا در خال انقراض
• تدوین و اعلام فهرست گیاهان دارویی اولویت دار کشور