شبکه فناوری و نوآوری نفت و گاز

 

 
 
مقدمه:

 

وجود پالایشگاه و پترشیمی تبریز از یک سو و ازدحام شرکتها، آزمایشگاهها و صنایع فعال تخصصی در زمینه شیمی و پتروشیمی و نیز قابلیت چشمگیر قطعه سازی و ماشین سازی در منطقه از سوی دیگر در کنار سابقه درخور توجه پژوهشی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه نفت و گاز، زمینه و بستر لازم برای ایجاد تحول چشمگیر رشد اقتصاد دانش بنیان در این حوزه را ایجاد کرده است. دانشگاه صنعتی سهند بخاطر پتانسیل خوب علمی و عملی و ارتباط مناسب با سایر ذینفعان محل مناسبی برای دبیرخانه ستاد توسعه نفت و گاز است.

 

 

شبکه فناوری و نوآوری نفت و گاز

 

دبیرخانه

 دانشگاه صنعتی سهند

نام و نام خانوادگی

 

تلفن دفتر

04135291910

فاکس

04133305891

ایمیل

 

وب سایت

www.Tabrizcorridor.Ir

آدرس دبیرخانه

تبریز-کوی ولیعصر-خیابان فروغی نبش همافر-ساختمان منطقه ویژه

 
 

 

اهداف:

توليد و ارتقاء دانش در حوزه ی نفت و گاز

شناسايی و تجمیع اطلاعات در رابطه با امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و فعاليت های آموزشي و پژوهشی استان در حوزه ی نفت و گاز

كمك به بهبود كمي و كيفي آموزش و پژوهش در حوزه ی نفت و گاز در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي استان

ايجاد بسترهاي آموزشي مناسب در راستاي ارتقاي سطح علمی و توان مهارتی دست اندرکاران استان در حوزه ی نفت و گاز

ايجاد بسترهاي پژوهشي مناسب برای انجام مطالعات، تحقیقات، آزمایش ها و پژوهشهای علمی و فنی برای گسترش و تکمیل فناوری و ارتقاء دانش فنی و صنعتیدر حوزه ی نفت و گاز

 

 

 

وظایف:

بررسي وضعيت حوزه ی نفت و گاز در ايران

آيند‌ه‌پژوهي و شناسايي فناوري‌هاي پيشرفته در حوزه ی نفت و گاز

برنامه‌ريزي در راستاي ارزيابي و تشويق فعاليت‌هاي پژوهشي در حوزه ینفت و گاز

برآورد خلاء ها و نیازهای آموزشی و پژوهشی صنايع کشور به ويژه استان در حوزه ی نفت و گاز

شناسايي توانمندي‌هاي علمي مراكز  دانشگاهي،تحقيقاتي،صنعتيواجراييكشوردرزمينههاي آموزشي و پژوهشي در حوزه ی  نفت و گاز

بهره گیری از توانمندی های مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، شرکت­های نفتی و یا شرکت­های خدمات مشاوره ای- پژوهشی داخل کشور و کشورهای همسایه در راستاي انجام پروژه هاي تحقيقاتي تعريف شده

پی گیری توسعه فضاهای پژوهشی مرتبط با فناوری­های نفت و گاز

 

 

 

کمیته ها:

کمیته آموزش و پژوهش

کمیته تولید، تجاری سازی و توسعه سرمایه گذاری فناوری

کمیته ساخت تجهیزات و حمایت از شرکتها و صنایع مرتبط

کمیته تولید انرژی و ذخیره سازی گاز

کمیته صنایع بالا دستی

کمیته صنایع پایین دستی

 

 

برنامه های ستاد:

گسترش اقتصاد دانش بنیان منطقه و مشارکت ملی در حوزه ینفت و گاز

ایجاد هماهنگی و هم افزایی ذینفعان در حوزه ینفت و گاز و گسترس ارتباطات

افزایش سهم بازار دانش بنیان حوزه ی نفت و گاز در منطقه

هماهنگی در برگزاری همایش در زمینه نفت و گاز در استان

شناسایی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مراکزپژوهشی و فناوری و تولیدی فعال درحوزه ینفت و گاز

بسترسازی ایجاد شبکه متخصصین نفت و گازاستان

 

 عملکردها:

اخذ مجوز توسعه خوشهصنعتیتجهیزاتنفتوگازاستان

پیگیریپیادهسازیماده 12 قانونرفعموانعتولیدرقابتپذیروارتقاینظاممالیکشوروبهینهسازیانرژیدراستان

تشکیلانجمنصنایعسازندگانتجهیزاتنفتوگازاستان

 

 حمایتها :

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت،میان مدت و  بلند مدت

پی گیری جهت ایجاد مراکز رشد مرتبط با حوزه ی نفت و گاز

ایجاد زیر کمیته دانشجویی و نظارت بر فعالیت شاخه های دانشجویی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور در حوزه ی نفت و گاز

توسعه فضاهای پژوهشی مرتبط با فناوری های نفت و گاز

حمایت از تجاری سازی فناوری های نفت و گاز در حوزه ی بالا دستی

حمایت از طراحی و تولید تجهیزات پیشرفته و نوین در حوزه ی نفت و گاز