شبکه فناوری و نوآوری علوم زیستی
 
 
دکتر رضا اسدپور نام و نام خانوادگی
09144192377 تلفن دفتر
04133393412 فاکس
Rasadpour46@gmail.com
R_asadpour@tabrizu.ac.ir
ایمیل
www.Tabrizcorridor.Ir وب سایت
  آدرس دبیرخانه
 
 مقدمه: 
به عقیده بسیاری از تحلیل گران فناوری عصر حاضر را باید عصر زیست فناوری نامید. پس از بروز عوارض زیانبار محصولات شیمیایی، گرایش انسان به محصولات ارگانیک و حفظ سلامتی خودش و محیط زیست اطرافش افزایش یافته است. زمینه فرهنگی مناسب و توانمندیهای بالقوه و بالفعل در خور توجه در این زمینه بستر مناسبی برای ایجاد و رشد اقتصاد دانش بنیان در این حوزه در منطقه می باشد. دبیرخانه این ستاد به دلیل ماموریت محوری سازمانی و رویکرد مسئولانه و دلسوزانه در این حوزه به پژوهشکده بیوتکنولوژی غرب و شمالغرب کشورواگذار شده است

اهداف:

تولید و ارتقای دانش در حوزه ی زیست فناوری

ایجاد و توسعه فناوریهای زیستی

تجاری سازی فناوریهای زیستی

 


وظایف:

گسترش اقتصاد دانش بنیان منطقه و مشارکت ملی در حوزه یزیست فناوری

همکاری در راستای توسعه آموزش و پژوهش هدفدار در حوزه ی زیست فناوری

تهیه بانک اطلاعاتی دانشگاه­ها، پژوهشکده­ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت­ها، موسسات

احصاء اولویتهای پژوهشی و فناوری زیست فناوری در استان و جذب حمایت لازم

 


کمیته ها:

کمیته آموزش و پژوهش

 کمیته تولید، تجاری سازی و توسعه سرمایه گذاری فناوری

 کمیته زیست فناوری دارویی و پزشکی و دامپزشکی

 کمیته زیست فناوری کشاورزی

 کمیته زیست فناوری صنعت و محیط زیست

 

 


برنامه های ستاد:

گسترش اقتصاد دانش بنیان منطقه و مشارکت ملی در حوزه یزیست فناوری

همکاری در راستای توسعه آموزش و پژوهش هدفدار در حوزه ی زیست فناوری

احصاء اولویتهای پژوهشی و فناوری زیست فناوری در استان و جذب حمایت لازم

بسترسازی ایجاد شبکه متخصصین زیست فناوری در استان

 


عملکردها:

برگزاری کارگاه بيوفتونيک
 

 

 برگزاری سخنراني علمي در خصوص بحران خشکي درياچه اروميه با حضور پروفسور فن لنن از دانشگاه واگيننگن هلند

پيگيری احداث پايلوت بيوتکنولوژی

 عقد قرارداد پژوهشي با دانشگاه نيرو در خصوص حذف بيولوژيکي دی اکسيد کربن

 پيگيری دريافت اعتبار برای پروژه تثبيت بيولوژيکي خاک در کانون­های ريزگرد حاشيه درياچه اروميه
 

 

حمایتها:

برگزاری جلسات فناوری با حضور اساتید و نخبگان بخش  برای فناوری های رسیده به ستاد

تکمیل بانک اطلاعاتی فناوران و شرکت های دانش بنیان

پیگیری فناوری ها در مراحل کاری

حمایت و پیگیری فناوری های استان در ستاد کشوری

ایجاد ارتباط با واحد های متناظر اجرایی در استان