شبکه فناوری و نوآوری نانو
 
دکتر سعید شجاعی (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز) نام و نام خانوادگی
09143172746 تلفن دفتر
04133344273
04133347050
فاکس
Shojaei.sh@gmail.com ایمیل
www.Tabrizcorridor.Ir وب سایت
دانشگاه تبریز- پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی آدرس دبیرخانه

 
شبکه  نوآوری و فناوری نانو
 
  • تهیه فهرست اعضاء هیئت علمی فعال در حوزه نانو
  • تهیه فهرست بخش خصوصی فعال در حوزه نانو
  • هماهنگی و همکاری با شبکه مرکز
  • تهیه فهرست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در حوزه نانو
  • تهیه برنامه راهبردی و اجرایی شبکه
  • فراخوان، تحلیل و طبقه بندی طرحهای حوزه نانو
  • هماهنگی در برگزاری همایش در زمینه نانو در استان
  • برگزاری 4 کارگاه 3 ساعته ترویج عمومی نانو
  • برگزاری 14 کارگاه 3 ساعته نانو در آموزش و پرورش استان
  • تهیه بانک اطلاعاتی دانشگاهها، پژوهشکدهها، مراکز تحقیقاتی، شرکتها، موسسات و افراد فعال در زمینه نانو